Lietuvos bankas
2021-12-09
11

Bendrovės, kurių akcijos ar obligacijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašus, informaciją apie tvarumą atskleidžia netolygiai. Lietuvos bankas kviečia bendroves didinti dėmesį šiai sričiai, viešai, taip pat ir tarptautinėje erdvėje, pateikti daugiau ir išsamesnės informacijos.

„Matome, kad dalis bendrovių tvarumui ir socialinei atsakomybei skiria išties daug dėmesio. Pavyzdžiui, viena įmonė patenka tarp 10 proc. geriausiai tvarumo srityje vertinamų maisto ir gėrimų sektoriaus įmonių pasaulyje. Vis dėlto kitos įmonės dar turi pasitempti. Pamažu tvarumo principai tampa privalomi, ir bendrovės, kurios jų laikosi, gauna įvairiapusę pridėtinę naudą – tampa labiau vertinamos darbuotojų, klientų, tiekėjų, investuotojų ir visų kitų suinteresuotų šalių“, − sako Lietuvos banko Kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vadovas Vaidas Cibas.

Lietuvos bankas paskelbė apžvalgą, kaip 21 bendrovė, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama AB Nasdaq Vilnius biržoje, metiniuose pranešimuose ar socialinės atsakomybės ataskaitose atskleidžia, kaip laikosi tvarumo veiksnių – aplinkos, socialinių ir valdysenos (angl. environmental, social and governance, ESG) principų. Kartu centrinis bankas pateikia ir rekomendacijų.

Informaciją apie tvarumą turėjo atskleisti ir atskleidė 13 bendrovių. 8 bendrovės parengė socialinės atsakomybės ataskaitas ir su tvarumu susijusią informaciją atskleidė savanoriškai, 6 bendrovės pasinaudojo taikoma išimtimi ir jos nepaskelbė. Dauguma bendrovių pasinaudojo galimybe ir su tvarumu susijusią informaciją atskleidė atskirai parengtose socialinės atsakomybės ataskaitose.

9 įmonės iš 21-os teigė, kad jos turi tvarumo strategiją, yra sukūrusios procedūras, kuriomis tvarumas integruojamas į verslą. Tačiau kol kas tik nedaugelis įmonių susieja tvarumo strategiją su savo verslo modeliu ir atsižvelgia į strategijos rezultatus.

Verslo modelio, tvarumo strategijos, rizikų, jų vertinimo ir kontrolės informaciją tinkamai atskleidžia mažiau nei pusė bendrovių. Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad nepakanka tik atskleisti politiką, įmonės ar grupės strategiją ir pagrindines rizikas. Ataskaitų vartotojams labai svarbu suprasti, kaip patvirtinta strategija yra susieta su verslo modeliu, kokie yra taikomos politikos rezultatai ir kaip vadovybė įsitraukia į šiuos procesus ir juos kontroliuoja. Pateikiant informaciją apie pagrindines rizikas, reikėtų atskleisti, kaip bendrovė jas valdo ir kontroliuoja. Informacija apie pagrindinių rizikų valdymą turėtų būti įvertinta trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais.

Didžioji dalis – 16 įmonių iš 21-os – savo ataskaitose naudojo pagrindinius veiklos rodiklius (angl. key performance indicator, KPI). 10 įmonių šiuos rodiklius atskleidė išsamiai, įtraukdamos beveik visas sritis, susijusias su aplinkos, socialiniais ir darbuotojų klausimais, pagarba žmogaus teisėms, kova su korupcija ir kyšininkavimu. Tačiau 5 bendrovės nefinansinių veiklos rodiklių metinėse ataskaitose neatskleidė arba pateikė tik su tam tikra sritimi (pvz., darbuotojais) susijusius rodiklius. Lietuvos banko nuomone, bendrovės turėtų paaiškinti, kodėl naudojami KPI yra svarbūs įmonei, kaip kiekvienas iš jų yra susietas su įmonės tikslais, pateikti palyginamuosius istorinius duomenis ir apskaičiavimo metodikas. 

Nors bendrovės ir stengiasi metinėje informacijoje atskleisti kuo daugiau informacijos, viešojoje erdvėje jos vis dar pateikiama labai nedaug. Pavyzdžiui, per Bloomberg informacinę sistemą yra nurodomi tik 2 bendrovių ESG rodikliai. Lietuvos bankas kviečia bendroves siekti, kad ESG informacijos bei pagrindinių rodiklių būtų daugiau pateikiama per viešai prieinamus informacinius portalus. Tai leistų jų veiklą įvertinti nepriklausomiems tarptautiniams vertintojams ir labiau atkreiptų investuotojų dėmesį.

Nasdaq Vilnius bendrovių, įtrauktų į vertybinių popierių prekybos sąrašus, nefinansinės informacijos atskleidimo apžvalga  

Tvarumo veiksnių vertinimas ir tobulinimas yra neatskiriama kiekvienos bendrovės veiklos dalis. Pagal Lietuvos teisės aktus, didelės viešojo intereso įmonės ar jų grupės, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus paskutinę tų metų dieną viršija 500, į metinį pranešimą turi įtraukti socialinės atsakomybės ataskaitą, išskyrus atvejus, kai rengiama atskira socialinės atsakomybės ataskaita.