Lietuvos bankas
2017-10-04
  • Fotolia_143202457_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus Reglamentą (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nuo 2017 m. liepos 20 d. į prekybą reguliuojamoje rinkoje be prospekto galima įtraukti iki 20 proc. emitento vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybą toje pačioje rinkoje.

Šių metų birželio 14 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB¹. Šis Reglamentas visos apimties pradedamas taikyti nuo 2019 m. liepos 21 d. Iki šios datos Europos Komisija priims atitinkamus deleguotuosius ir įgyvendinamuosius aktus, o valstybių narių kompetentingos priežiūros institucijos privalės padaryti reikiamus teisės aktų pakeitimus.

Tiesa, nuo 2017 m. liepos 20 d. jau yra taikomos Reglamento nuostatos, leidžiančios paprasčiau įtraukti vertybinius popierius į prekybą Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje2. Vietoj nustatytos 10 proc. įtraukimo į reguliuojamą rinką išimties, pareiga skelbti prospektą netaikoma vertybinių popierių įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu jie per 12 mėn. laikotarpį sudaro mažiau negu 20 proc. vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus. Kartu įsigaliojo išimtis ir dėl akcijų (gautų į jas iškeitus  kitus vertybinius popierius) ir vertybinių popierių (gautų į juos  iškeitus kitus vertybinius popierius, nuosavas lėšas arba įsipareigojimus kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo procese įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Planuojama, kad vertybinių popierių viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje reglamentuojančios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nuostatos ir Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklės bus peržiūrėtos ir atitinkamai pakeistos iki Reglamento taikymo pradžios. Kol nebus priimti atitinkamų nacionalinių teisės aktų pakeitimai, jų nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja galiojančioms Reglamento nuostatoms.

Be to, atsižvelgdama į Europos Komisijos suteiktus įgaliojimus, Europos vertybinių popierių rinkų institucija (ESMA) savo interneto svetainėje skelbia konsultacinius dokumentus, kuriuose pateikiami rengiamų Reglamento įgyvendinamųjų dokumentų projektai.

Kviečiame rinkos dalyvius – emitentus, finansų tarpininkus ir kitus suinteresuotuosius asmenis – teikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl būsimų tiesioginio taikymo teisės aktų, o kilus klausimų dėl prospektų rengimo pereinamuoju laikotarpiu, konsultuotis su Lietuvos banko Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus specialistais.

1OL 2017 L 168, p. 12.
2 - 1 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa a, b ir c punktai, 1 straipsnio 5 dalies antra pastraipa.