Lietuvos bankas
2023-04-21
11

Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) paskelbė viešai konsultacijai dokumentą dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) – siūlomi techninių reguliavimo standartų pakeitimai.

Sparčiai plečiantis su tvarumu susijusių produktų rinkai ir augant tokių produktų paklausai, aktuali tampa su tvarumu susijusios informacijos kokybė. Šiuo metu dalis informacijos nėra pakankamai atskleidžiama, be to, sunkiai palyginama tarp įvairių rinkoje esančių produktų.

Europos Komisija (EK) perėjimo prie tvarios ekonomikos finansavimo strategijoje (angl. Strategy for financing the transition to a sustainable economy) paskelbė anksčiau nustatytų, SFDR papildančių, 2022 m. balandžio 6 d. EK deleguotajame reglamente (ES) 2022/1288 įtvirtintų techninių reguliavimo standartų (toliau – RTS) peržiūrą. Techniniai reguliavimo standartai pakeisti 2022 m. spalio 31 d. EK deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/363 dėl informacijos atskleidimo apie investicijas, atitinkančias ES Taksonomiją (Reglamentas (ES)2020/852), į iškastines dujas ir branduolinę energiją.

Atsižvelgdamos į EK prašymą, Europos priežiūros institucijos siūlo šiuos pakeitimus:

  • išplėsti rodiklių, susijusių su pagrindiniu neigiamu poveikiu (angl. principal adverse impact, PAI), sąrašą, įtraukiant universalius socialinius rodiklius;
  • patikslinti kitus PAI rodiklius (apibrėžimus, vertinimo metodikas, parametrus ir pateikimus);
  • atlikti šablonų pakeitimus, susijusius su prieš sutarties sudarymą atskleidžiamos informacijos dokumentais, periodinėmis ataskaitomis ir interneto svetainėse pateikiama informacija apie finansinius produktus, įtraukiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (angl. greenhouse gas, GHG) mažinimo tikslus (įskaitant tarpinius su šiuo tikslu susijusius tikslus, tarpinius rezultatus ir vykdomus veiksmus, kad šie tikslai būtų pasiekti).

Be to, Europos priežiūros institucijos, įvertinusios gaunamus suinteresuotųjų šalių, nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų klausimus ir pastabas bei atliktas analizes, siūlo papildomus pakeitimus:
•    atlikti informacijos, susijusios su principu nedaryti reikšmingos žalos (angl. do no significant harm, DNSH), atskleidimo patobulinimus;
•    supaprastinti šablonus;
•    atlikti kitus techninius pakeitimus, taip pat ir išvestinių finansinių priemonių vertinimo.

Lietuvos bankas ragina visus finansų rinkos dalyvius, kuriems pirmiau minėti RTS pakeitimai yra aktualūs (ypač tuos, kurie atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 ir 9 straipsnius), teikti pastabas ir alternatyvius pasiūlymus viešai konsultacijai čia. Komentarai turi būti teikiami užpildant specialią formą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos interneto svetainėje. Konsultacija vyksta iki 2023 m. liepos 4 d. 

Gautos pastabos ir komentarai svarbūs papildant (koreguojant) siūlomus techninių reguliavimo standartų pakeitimus. Konsultacijos laikotarpiu Europos priežiūros institucijos surengs bendrą viešąjį svarstymą ir atliks tikslinį vartotojų tyrimą. Po konsultacijos, atsižvelgiant į gautas pastabas, techninių reguliavimo standartų pakeitimai bus teikiami Europos Komisijai.