Lietuvos bankas
2020-12-15
11

Kredito unijos šių metų trečiąjį ketvirtį aktyviai skolino, ypač gyventojams. Tai lėmė, kad sektorius uždirbo trečdaliu daugiau pelno nei prieš metus. Taip pat sparčiai augo indėliai ir pajinis kapitalas. 

„Koronavirusas kol kas kredito unijų sektoriui netrukdė sparčiai augti, tačiau neapibrėžtumas ir paskolų atidėjimai gali atsiliepti vėliau. Dėl to svarbu, kad visi šio sektoriaus dalyviai tinkamai valdytų rizikas, susijusias su kapitalu ir likvidumu", – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Per 2020 m. devynis mėnesius kredito unijų sektorius uždirbo 5,1 mln. Eur grynojo pelno – trečdaliu daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį (3,3 mln. Eur). Pelningai dirbo 52 kredito unijos, uždirbusios 5,8 mln. Eur pelno, o 8 patyrė 0,7 mln. Eur nuostolį. Dėl aktyvaus skolinimo kredito unijos uždirbo 25 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų ir 28 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų.

Per šių metų trečiąjį ketvirtį kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 650 mln. Eur paskolų, iš jų 525 mln. Eur – gyventojams ir 126 mln. Eur – įmonėms. Paskolos fiziniams asmenims, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, padidėjo 24,3 mln. Eur (4,9 %), juridiniams asmenims – 0,1 mln. Eur (0,1 %).

Indėliai per nagrinėjamą laikotarpį išaugo 67,8 mln. Eur (9,7 %) – iki 763,4 mln. Eur (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu – 29,8 mln. Eur, arba 4,8 %). Didėjo tiek terminuotieji (3,9 %), tiek ir neterminuotieji (28,8 %) indėliai.

Trečiąjį ketvirtį sparčiai augo ir kredito unijų pajinis kapitalas: padidėjo 2,3 mln. Eur, arba 4,5 proc. – iki 54,6 mln. Eur. Pajinio kapitalo augimas sietinas su didėjančiu kapitalo poreikiu, augant kredito unijų skolinimo apimčiai.

Kredito unijų turtas aptariamu laikotarpiu išaugo 9,1 proc. ir sudarė 888,8 mln. Eur, arba 2,5 proc. bankų sektoriaus turto. Didžiausią kredito unijų turto dalį (73,2 %) sudarė suteiktos paskolos, kurių dalis per ketvirtį sumažėjo. Šiam pokyčiui įtakos turėjo išankstinis paskolų grąžinimas ir dėl žemės ūkio darbų sezoniškumo sumenkęs skolinimo poreikis. Pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis yra indėliai − jais finansuojama 86 proc. kredito unijų turto.

2020 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų narių indėliams sparčiau didėjus už paskolas, taip pat išaugus gaunamų pinigų srautams, likvidumo rodiklis per ketvirtį padidėjo. 

Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvoje veikė trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinė kredito unijų (LCKU) grupė, vienijusi 45 kredito unijas, Jungtinė centrinė kredito unijų (JCKU) grupė, vienijusi 11 kredito unijų, ir 4 persitvarkančios į specializuotus bankus kredito unijos – iš viso 60 kredito unijų, vienijusių 162,6 tūkst. narių.

Minėtu laikotarpiu visos kredito unijos, išskyrus vieną, vykdė visus veiklos riziką ribojančius reikalavimus. Be finansinių paslaugų teikimo narėms kredito unijoms, centrinės kredito unijos palaikė narių kredito unijų likvidumą, užtikrino jų mokumą, stebėjo ir tikrino jų prisiimamą riziką.

Naujausią Kredito unijų veiklos apžvalgą rasite čia