Lietuvos bankas
2022-10-28
11

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba spalio 27 d. posėdyje žengė dar kelis svarbius žingsnius, mažindama skatinamąjį Eurosistemos pinigų politikos pobūdį tam, kad infliacija euro zonoje vidutiniu laikotarpiu sugrįžtų iki 2 proc. lygio.

Komentuoja Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus

ECB pagrindinės palūkanų normos padidintos trečią kartą iš eilės. Šį kartą, kaip ir rugsėjo mėn., jos padidintos 0,75 proc. punkto. Kartu padidintos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) palūkanų normos kredito įstaigoms už tolesnį TITRO III naudojimąsi ir palengvintas šių lėšų grąžinimas prieš terminą. Sprendimai priimti atsižvelgiant į vis dar didelę faktinę infliaciją ir skirti jos mažėjimui paspartinti ir išlaikyti ekonomikos dalyvių ilgesnės trukmės infliacijos euro zonoje lūkesčius ties 2 proc. Trečia, siekdama didesnio atitikimo pinigų rinkos sąlygoms, Valdančioji taryba nusprendė nustatyti atlygį už kredito įstaigų Eurosistemoje laikomas privalomąsias atsargas, lygų palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe.

Rugsėjo mėn. infliacija euro zonoje pasiekė 9,9 proc. ir yra gerokai per didelė. Infliacija euro zonoje pinigų politikos tikslinį lygį turėtų viršyti dar kurį laiką. Pastaraisiais mėnesiais sparčiai kilusios energijos ir maisto produktų kainos, popandeminis paklausos atsigavimas ir pandemijos, karo bei geopolitinių trinčių sukeltos tiekimo kliūtys nulėmė stipresnį kainų spaudimą.

Pagrindinių palūkanų normų pakeitimai įsigalios nuo 2022 m. lapkričio 2 d. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis bus padidintos atitinkamai iki 2,00, 2,25 ir 1,50 proc. Nuo lapkričio 23 d. palūkanos už naudojimąsi TITRO III bus prilygintos to meto palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe, jeigu kredito įstaiga įvykdė suderintus realios ekonomikos kreditavimo tikslus, arba pagrindinės refinansavimo operacijos palūkanų normai.

Reikia pastebėti, kad ir po šių pakeitimų pinigų politika vis dar išliks skatinanti ekonomiką. Šį ECB palūkanų normų didinimą rinkos dalyviai jau buvo numatę ir įskaičiavę į finansinio turto kainas bei makroekonomines prognozes. Valdančioji taryba numato palūkanų normas didinti ir toliau, kad užtikrintų, jog infliacija grįžtų į tikslinį 2 proc. lygį vidutiniu laikotarpiu. Valdančiosios tarybos sprendimas gruodžio mėn. posėdyje priklausys nuo atnaujintų euro zonos prognozių dėl tolesnės infliacijos ir ekonomikos augimo perspektyvos. Sprendimai vėlesniuose posėdžiuose taip pat priklausys nuo tuo metu turimos naujausios informacijos ir makroekonominių prognozių.

Palūkanų normų didinimas yra pagrindinė centrinių bankų priemonė, skirta infliacijai pažaboti. Jei delstume didinti palūkanų normas, rizikuotume, kad kainos sparčiai augtų ilgiau ir paveiktų ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčius, kurių viena iš išlaikymo sąlygų ir yra palūkanų didinimas.