Lietuvos bankas
2022-07-21
11

Lietuvos bankas atliko 20 finansų rinkos dalyvių (bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų) tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų analizę ir skelbia gerosios praktikos pavyzdžius bei pateikia atvejus, kada tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomos priemonės turėtų būti tobulinamos.

Finansų rinkos dalyviai, vykdydami teisės aktų, susijusių su tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, reikalavimus, turėtų nuolat sekti informaciją apie tarptautines sankcijas ir vertinti tarptautinių sankcijų riziką, su kuria jie susiduria vykdydami veiklą. Jie privalo tikrinti klientus dėl atitikties tarptautinėms sankcijoms, ribojamosioms priemonėms ir iki dalykinių santykių su klientu užmezgimo, ir per visą dalykinių santykių laikotarpį.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad tarptautinių sankcijų rizikos vertinimas skiriasi nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos atveju taikomas teisės aktuose nustatytas rizikos vertinimu pagrįstas metodas, didžiausius išteklius skiriant ir sustiprintas priemones nukreipiant tik į didžiausios rizikos sritis. Tuo tarpu valdydami tarptautinių sankcijų riziką finansų rinkos dalyviai turi vertinti visas rizikas, net jei jų pasireiškimo tikimybė yra maža. Be to, tarptautinių sankcijų turinys yra labai konkretus ir jos yra tiesiogiai privalomos.

Tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo pagrindas – efektyvi finansų rinkos dalyvio vidaus kontrolės sistema. Ją privalo sudaryti bent šie elementai:

  • atsakingas darbuotojas, kuris organizuotų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, 
  • vidaus politikos nuostatos ir vidaus kontrolės procedūros, 
  • duomenų bazės, sistemos, šaltiniai ir (arba) kitos priemonės (įrankiai), skirtos tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti, 
  • efektyvus ir nuolatinis tarptautinių sankcijų rizikos valdymas, naujausios ir aktualiausios informacijos stebėsena.

Tam, kad finansų rinkos dalyviai įgyvendintų tarptautines sankcijas tinkamai ir visa apimtimi, jie turi nusistatyti atitinkamas priemones bei būdus. 

Priemonės turėtų būti periodiškai peržiūrimos, vertinamas jų efektyvumas, modeliuojama, ar pasikeitus finansų rinkos dalyvio veiklos modeliui, išaugus klientų ar jų atliekamų operacijų skaičiui priemonės vis dar būtų tinkamos.

Prieš nuspręsdami dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo būdų, finansų rinkos dalyviai turėtų įvertinti jų tinkamumą atsižvelgdami į taikytinų tarptautinių sankcijų turinį ir apimtį, savo veiklos modelį, teikiamų paslaugų ir produktų pobūdį, klientų bazę, geografiją (teritorijas), kur klientai reziduoja (yra registruoti) ir į kurias teritorijas (iš kurių teritorijų) atliekamos operacijos. 

Finansų rinkos dalyvis privalo suprasti, kokioms tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti sistemos ar konkretūs sistemose įdiegti scenarijai yra skirti, gebėti suprasti ir paaiškinti, ar sistemos veikia tinkamai, ir kontroliuoti jų veikimą, vertinti pasirinktų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemonių ir būdų efektyvumą ir veiksmingumą.

Išsamiau – apžvalgoje.