Lietuvos bankas
2021-10-06
11

Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad nuo š. m. spalio 7 d. įsigalioja Europos bankininkystės institucijos (EBI) atnaujintos Gairės dėl deramo klientų tikrinimo ir veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais dalykiniais santykiais ir vienkartiniais sandoriais ir (ar) operacijomis susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.

Šiose Gairėse išdėstyta, į kokius veiksnius įmonės turėtų atsižvelgti vertindamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, susijusią su jų verslu ir dalykiniais santykiais bei vienkartiniais sandoriais ir (ar) operacijomis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Gairėse taip pat išdėstyta, kaip įmonės siekdamos sumažinti ir valdyti minėtą riziką turėtų taikyti deramo klientų tikrinimo priemones. 

Atnaujintos Gairės padės finansų rinkos dalyviams įgyvendinti veiksmingesnį, rizika pagrįstą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu metodą. Jose detalizuojami kliento ir visos veiklos vertinimo bei deramo kliento tikrinimo priemonių reikalavimai, nuostatos, susijusios su naudos gavėjų nustatymu. Be to, EBI įtraukė naujas rekomendacijas atskiriems sektoriams, pavyzdžiui, sutelktinio finansavimo platformoms, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjams, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjams. Atnaujintose Gairėse taip pat pateikiama daugiau informacijos apie teroristų finansavimo rizikos veiksnius. 

Jose taip pat pabrėžiama, kad iš finansų rinkos dalyvių nereikalaujama nutraukti paslaugų teikimą klientams tų kategorijų, kurias jie sieja su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika (angl. De-risking). Vietoj to finansų rinkos dalyviai turėtų subalansuoti finansinės įtraukties poreikį su poreikiu valdyti atitinkamas rizikas.  

Šių atnaujintų Gairių pakeitimais siekiama sustiprinti Europos Sąjungos (ES) kovos su pinigų plovimu ir terorizmu finansavimo priemones, suderinant reikalavimus su naujausiais ES teisinės sistemos pakeitimais ir valdant naujas su šia sritimi susijusias rizikas. Gairėmis taip pat siekiama sustiprinti kompetentingų institucijų vykdomos priežiūros veiksmingumą ir nuoseklumą.  

Atkreipiame dėmesį − Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyta, kad vidaus kontrolės procedūros turi būti parengtos atsižvelgiant ir į Europos priežiūros institucijų dokumentus dėl rizikos veiksnių ir priemonių, kai leidžiama taikyti supaprastinto klientų tapatybės nustatymo priemones ir kai tikslinga taikyti sustiprinto klientų tapatybės nustatymo priemones. 

Gairės dėl deramo klientų tikrinimo ir veiksnių