Lietuvos bankas
2021-03-03
11

Lietuvos gyventojai, prašydami kredito davėjo pakoreguoti kurią nors būsto paskolos sutarties sąlygą, turėtų žinoti tai, kad kredito davėjas turės teisę kartu pasiūlyti pakeisti ir kitas sutarties sąlygas. 

Tai primena Lietuvos banko išnagrinėtas ginčas, kilęs dėl 2006 m. sudarytos būsto paskolos sutarties, kai pareiškėjas išsakė pageidavimą pagal sutartį hipoteka įkeistą butą pakeisti kitu jam nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Kredito davėjas, sutikęs vieną hipoteka jam įkeistą turtą pakeisti kitu, pasiūlė pareiškėjui būsto paskolos sutartį išdėstyti nauja redakcija. 

Susipažinęs su siūloma nauja sutarties redakcija, pareiškėjas pastebėjo, kad naujos sutarties projekte buvo siūloma pakeisti ne tik įkeičiamą turtą, bet ir kitas esmines būsto paskolos sutarties sąlygas. El. bankininkystės priemonėmis atsiųstame sutarties projekte buvo siūloma pakeisti palūkanų skaičiavimo nuostatas – LIBOR keičiama į EURIBOR, esant neigiamai kintamai palūkanų normai, ji būtų laikoma lygia nuliui, taip pat įtraukta nuostata, kad keičiant sutartį gali būti keičiama ir marža. Be to, kredito davėjas pasiūlė keisti mokėjimų paskirstymo tvarką ir kitas sąlygas. 

Su kredito davėjo pasiūlytomis naujos sutarties sąlygomis pareiškėjas nesutiko ir pareikalavo, kad būtų pakeista tik su hipoteka įkeistu nekilnojamuoju turtu susijusi sąlyga, o kitos būsto paskolos sutarties sąlygos liktų nepakitusios. 

Kilusį ginčą išnagrinėjęs Lietuvos bankas nustatė, kad įkeičiamo turto keitimas kitu yra esminės būsto paskolos sutarties sąlygos keitimas, todėl kredito davėjas turėjo teisę pasiūlyti pakeisti ir kitas esmines kredito sutarties sąlygas. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį į tai, kad abi sutarties šalys turi teisę siūlyti kiekvienai šaliai priimtinus sutarties pakeitimus, tačiau sutarties pakeitimas įmanomas tik suderinus abiejų sutarties šalių valią. 

Kredito davėjas papildomai paaiškino, kad jis remiasi Su nekilnojamuoju turtu susijusio įstatymo nuostatomis, kurios taikomos visoms kredito sutartims – keičiant esmines būsto paskolos sutarties, sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d., sąlygas, sutartis turi atitikti šio įstatymo nuostatas, todėl gali būti pasiūlyta išdėstyti nauja redakcija pagal naująjį įstatymą.

Taip pat Lietuvos bankas atkreipė kredito davėjo dėmesį į tai, kad kredito davėjas iki būsto paskolos sutarties sudarymo turi pateikti kredito gavėjui jam pritaikytą standartinę informaciją apie paskolą, kuri jam leistų palyginti skirtingus kredito davėjų pasiūlymus suteikti paskolą, įvertinti jų pasekmes ir priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl būsto paskolos sutarties sudarymo. 

Dėl šių priežasčių Lietuvos bankas priėmė sprendimą pareiškėjo pretenziją atmesti. 

Svarbi informacija vartotojams:

  • Keičiant nors vieną esminę būsto paskolos sutarties sąlygą, kredito davėjas gali pasiūlyti pakeisti ir kitas esmines sutarties sąlygas, pavyzdžiui, palūkanų apskaičiavimo tvarką ar pan., tačiau kredito gavėjas su siūlomais pakeitimais gali nesutikti – tokiu atveju lieka galioti ankstesnė (nepakeista) kredito sutartis.
  • Jei keičiama esminė būsto paskolos sutarties, sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d., sąlyga, pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą būsto paskolos sutartis turi atitikti šio įstatymo nuostatas.