Lietuvos bankas
2022-06-29
11

2022 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 216,6 mln. Eur, arba 0,7 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 4,0 %). Valdžios ir finansų3 sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 140,0 mln. ir 80,1 mln. – iki atitinkamai 3,3 mlrd. ir 944,5 mln. Eur gegužės pabaigoje. Namų ūkių4 indėliai per mėnesį padidėjo 25,6 mln. Eur, arba 0,1 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigiamas (6,1 %). Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 29,1 mln., arba 0,3 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–2,6 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. gegužės pabaigoje sudarė atitinkamai 9,0 mlrd. ir 20,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 59,8 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 40,0 mln. – iki atitinkamai 16,3 mlrd. ir 8,7 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 160,5 mln. Eur, arba 0,7 proc. (metinis augimo tempas sudarė 15,6 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams per mėnesį išaugo 142,8 mln., arba 1,1 proc., o ne finansų bendrovėms jos sumažėjo 58,9 mln. Eur, arba 0,6 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 11,7 ir 16,8 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 78,4 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 1,7 mln. Eur. 2022 m. gegužės pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 12,8 mlrd., 9,5 mlrd., 1,7 mlrd. ir 336,0 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 105,4 mln., 20,8 mln. ir 16,5 mln. – iki atitinkamai 10,7 mlrd., 846,7 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį pakilo 0,12 proc. punkto – iki 3,66 proc. Paskolų būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,01 ir 0,53, o vartojimui jos sumažėjo 0,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 2,06, 5,44 ir 8,78 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Gegužės mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams toliau kylant palūkanų normoms
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Gegužės mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams toliau kylant palūkanų normoms
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Gegužės mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams toliau kylant palūkanų normoms
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Gegužės mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams toliau kylant palūkanų normoms

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.4 KB download icon)