Lietuvos bankas
2020-11-19
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) parengė ir paskelbė konsultacijai dokumentą, kurio tikslas – pateikti patarimą Europos Komisijai (EK) dėl Taksonomijos reglamento 8 straipsnio. Konsultacija vyksta dėl pagrindinių veiklos rodiklių (KPI), kuriuos privalo atskleisti ne finansų įmonės ir turto valdytojai, turinio, rengimo metodikos ir pateikimo.

Taksonomijos reglamentas yra viena iš Europos žaliojo kurso (angl. European Green Deal) dalių, kuria siekiama padidinti privačiojo sektoriaus investicijas į ekologiškus ir tvarius projektus. Taksonomijos reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ne finansų įmonės turi naudoti tris pagrindinius KPI, t. y. jų apyvartos, kapitalo išlaidų (CapEx) ir veiklos išlaidų (OpEx) KPI, susijusius su aplinką tausojančia veikla. Pažymėtina, kad 8 straipsnyje nenurodyta, kokius KPI turi naudoti finansų įmonės. Taksonomijos reglamento 8 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad EK turi priimti deleguotąjį aktą, kuris papildytų pirmiau minėtus įpareigojimus, nurodant įmonėms, kurioms taikoma Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, kaip jos turėtų pateikti finansinę ir nefinansinę informaciją – kaip turėtų būti atskleidžiamas jos turinys, kokia turėtų būti taikoma rengimo metodika ir kaip ji turėtų būti pateikiama. EK šį deleguotąjį aktą turi priimti iki 2021 m. birželio 1 d.

Šia inicijuojama konsultacija ESMA siekia užtikrinti, kad ne finansų įmonės ir turto valdytojai, kuriems galioja Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, nuosekliai taikytų atskleidimo įsipareigojimus, kurių reikalaujama pagal Taksonomijos reglamentą.

ESMA būsimais pasiūlymais EK sieks užtikrinti nuoseklų Taksonomijos reglamente reikalaujamos informacijos atskleidimo įsipareigojimų taikymą, be to, šie pasiūlymai itin svarbūs ir nefinansinės informacijos vartotojams, nes jie suteikia informacijos atskleidimo turiniui teisinį tikrumą.

Paskelbtame konsultaciniame dokumente nagrinėjami šie aspektai:

  • Ne finansų įmonėms skirtoje konsultacijų dalyje patarimai skirti trijų KPI turiniui, jų rengimo metodikai ir pateikimui.
  • Turto valdytojams skirtoje dalyje siūlomas KPI skaičiavimo modelis, pagrįstas tinkamomis investicijomis; siekiant vienodo atskleidimo, kaip veikla yra nukreipta į aplinkai tvarios ekonominės veiklos finansavimą, teikiami patarimai, kaip šis KPI turėtų būti skaičiuojamas ir pateikiamas.

Lietuvos banko nuomone, pagrindinių veiklos rodiklių, susijusių su aplinką tausojančia veikla, bendros skaičiavimo ir pateikimo metodikos sukūrimas palengvintų informacijos atskleidimo procesą finansų rinkos dalyviams, padarytų informaciją standartizuotą ir palyginamą tarpusavyje ir taip suteiktų papildomo aiškumo bei pasitikėjimo investuotojams. Lietuvos bankas supranta, kad papildomos informacijos atskleidimas gali būti susijęs su papildomais procesais ir sąnaudomis, todėl tikisi aktyvaus prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir investuotojų dalyvavimo konsultacijų procese, siekiant visus tenkinančio kompromiso.

2018 m. kovo mėn. EK paskelbė Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą (angl. Action Plan on Financing Sustainable Growth), kurio pagrindinis tikslas – nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Veiksmų plane EK paragino sukurti ES tvarios veiklos klasifikavimo sistemą, t. y. ES taksonomiją. 2018 m. gegužės mėn. EK paskelbė teisėkūros pasiūlymą dėl reglamento, pagal kurį nustatoma ši taksonomija. Taksonomijos reglamentas įsigaliojo 2020 m. liepos 12 d. Reglamentu siekiama padėti investuotojams, taip pat įmonėms, emitentams ir projektų vystytojams pereiti prie poveikio ES klimatui neutralumo.

ESMA inicijuojama konsultacija yra itin svarbi ne finansų įmonėms ir turto valdytojams, kuriems galioja Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, taip pat svarbi ir investuotojams ir (ar) kitiems asmenims, naudojantiems nefinansinę informaciją. Konsultacija vyksta iki 2020 m. gruodžio 4 d. ESMA galutinį patarimą EK pateiks iki 2021 m. vasario 28 d. 

Su konsultacijos dokumentais galite plačiau susipažinti čia.