Lietuvos bankas
2024-04-18
11

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė antrąjį su klimato kaita susijusių statistinių duomenų rinkinį, siekdamas ir toliau gerinti klimato kaitos analizei skirtų duomenų kokybę (pirmasis rinkinys paskelbtas pernai sausio mėn.).

Dabartiniame rinkinyje skelbiami eksperimentiniai žaliojo finansavimo rodikliai, finansų įstaigų portfelio anglies pėdsako ir su klimato kaita susijusios fizinės rizikos poveikio analitiniai rodikliai.

Žaliojo finansavimo rodikliai skelbiami kaip eksperimentinė statistika, nes jie atitinka daugumą statistikos kokybės standartų. Ateityje rodiklius planuojama priskirti ECB oficialiajai statistikai.

Buvo patobulinta finansų įstaigų portfelio anglies pėdsako rodiklių skaičiavimo metodika, kad būtų lengviau interpretuoti rodiklius ir suprasti ilgalaikes tendencijas, susijusias su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išlakų ir jų finansavimo duomenų priskyrimo strategijomis. Tikimasi, kad trūkstami ŠESD išlakų duomenys bus geresnės kokybės. Patobulinimai susiję ir su reikalavimais bendrovėms viešinti duomenis apie savo veiklos tvarumą teikiant tvarumo ataskaitas pagal Tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Su klimato kaita susijusios fizinės rizikos poveikio rodikliai buvo tobulinami atsižvelgiant į turimus gamtos stichinių nelaimių duomenis. Ateityje bus naudojami nacionaliniai informacijos šaltiniai apie verslo vietos vienetų nustatymą – tai leis tiksliau prognozuoti galimus nuostolius dėl kylančių fizinių rizikų.

Lietuvos bankas aktyviai prisidėjo rengiant šį dokumentą, teikdamas informaciją apie Lietuvoje išleistus ir turimus vertybinius popierius, paskolas, susijusias su eksperimentiniais tvaraus ir žaliojo finansavimo rodikliais (naudodamas oficialią ECB žaliųjų obligacijų statistiką), bei analitinius finansų įstaigų portfelio anglies pėdsako ir fizinės rizikos poveikio rodiklius.

Lietuvos bankas, remdamasis ECB rengiama metodika, atlieka pirmuosius analitinius ŠESD ir paskolų santykio skaičiavimus. Remiantis ECB metodika, Lietuvos banko duomenimis ir trečiųjų šalių informacija, artimiausiu metu planuojama parengti pirmąją Lietuvos finansų sektoriaus turimų vertybinių popierių investicijų žalumo analizę.