Lietuvos bankas
2020-03-25
  • AdobeStock_205999626.jpeg
     
11

Europos bankininkystės institucija (EBI) išplatino pareiškimą dėl su vartotojų apsauga ir mokėjimais susijusių klausimų atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį.

1. Atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes, susidariusias dėl COVID-19 plitimo visame pasaulyje, reikia priimti tinkamas priemones, kurios padėtų užtikrinti vartotojų apsaugą ir sklandų mokėjimo paslaugų teikimą visoje Europos Sąjungoje (ES).

2. Reaguodamos į COVID-19 pandemiją, vyriausybės ir finansų įstaigos nedelsdamos imasi priemonių, kad sušvelnintų neigiamą sisteminį COVID-19 poveikį piliečiams ir įmonėms (daugiausia MVĮ), trumpalaikiam likvidumui bei įmonių veiklos apimčiai.

3. Pagrindinės tokios priemonės yra bendrieji skolos moratoriumai, valstybės paskatomis siūlomas paskolų įmokų mokėjimų atidėjimas ir iniciatyvos, kurių imasi kredito įstaigos.

4. Šiuo tikslu, nepažeisdama jokių teisiškai privalomais moratoriumais nustatytų sąlygų, EBI:

  • ragina finansų įstaigas užtikrinti, kad jos veiktų paisydamos vartotojų interesų, ypač individualiai tardamosi su klientais dėl laikinųjų priemonių, taikomų vartojimo ir būsto paskoloms;
  • primena finansų įstaigoms, kad tokios priemonės turi būti taikomos laikantis ES teisės aktų, pvz., Hipotekos kredito direktyvos ir Vartojimo kredito direktyvos, ir kad svarbu atskleisti visą informaciją, ypač apie galimus mokesčius ir išlaidas, taip pat užtikrinti sąlygų skaidrumą ir aiškumą;
  • pažymi, kad teisiniu ir reputacijos požiūriais svarbu atidžiai apsvarstyti visus naujus ir papildomus mokesčius, konkrečiai taikomus kaip nenumatytų atvejų priemonės, kurios, kaip manoma, skirtos vartotojams ir įmonėms daromam spaudimui sumažinti, ir bet kokį kryžminį produktų pardavimą vartotojams;
  • ragina finansų įstaigas, siūlančias bendrąsias laikinąsias priemones, atkreipti dėmesį į tai, kad taikant tokias priemones rizikos ribojimo požiūriu paskolos automatiškai nebūtinai bus perklasifikuojamos, taigi laikinųjų priemonių taikymas neturėtų savaime daryti neigiamą įtaką vartotojo kredito reitingui.

5. Be to, kalbant apie mokėjimo paslaugas, EBI:

  • ragina vartotojus ir prekybininkus imtis būtinų sanitarinių atsargumo priemonių naudojant kortelių skaitytuvus atsiskaitant už prekes, kai reikia suvesti PIN kodą, be kita ko, apsvarstant visus galimus mokėjimo būdus, pvz., bekontakčius arba nuotolinius mokėjimus;
  • ragina mokėjimo paslaugų teikėjus taikyti priemones, kuriomis būtų ribojamas COVID-19 plitimas, ir tuo tikslu sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams atlikti mokėjimus be fizinio kontakto, pasinaudojant galiojančia griežto kliento autentiškumo patvirtinimo išimtimi, kurią galima taikyti bekontakčiams mokėjimams pardavimo vietoje pagal Griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir bendrų ir saugių atvirųjų ryšių standartų techninių reikalavimų standartų 11 straipsnį. Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjų nustatytos šios išimties taikymo ribos yra mažesnės už techniniuose reikalavimų standartuose leidžiamą ribą, EBI taip pat ragina mokėjimo paslaugų teikėjus, kai įmanoma, padidinti šį bekontakčių mokėjimų limitą iki 50 eurų vienai operacijai, kaip numatyta techniniuose reikalavimų standartuose;
  • pažymi, kad šiuo metu, kai vis daugiau perkama internetu, nuo sukčiavimo ir kitos rizikos vartotojai gali apsisaugoti vadovaudamiesi EBI ir nacionalinių kompetentingų institucijų paskelbtais patarimais, kurie taikytini įsigyjant finansinius produktus ir paslaugas ir kurie gali būti naudingi įsigyjant ir kitus pirkinius.

6. EBI taip pat palaikys mokėjimo korteles išduodančių ir mokėjimus mokėjimo kortelėmis internetu priimančių mokėjimo paslaugų teikėjų pastangas sutelkti dėmesį į savo klientų poreikius, panaikindama jų prievolę iki 2020 m. kovo 31 d. nacionalinei kompetentingai institucijai pranešti apie savo pasirengimą įvykdyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo reikalavimus, taikomus mokėjimams kortele elektroninės prekybos srityje (jie išdėstyti EBI nuomonės dėl perėjimo prie griežto kliento autentiškumo patvirtinimo 1 ir 2 lentelių 3 užduotyje). Nekeisdama kitų nuomonėje išdėstytų reikalavimų, EBI toliau stebės situaciją ir vertins, kokių papildomų priemonių reikia – jei reikia – imtis.