Lietuvos bankas
2016-11-07
  • Fotolia_111959134_S_copyright.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2016 m. finansinių ataskaitų tikrintinas sritis. Šios sritys nustatomos siekiant nuosekliai ir bendrai taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) visoje Europos Sąjungos rinkoje. ESMA kartu pabrėžia skaidrumo poreikį atskleidžiant galimą Brexit poveikį emitentų finansinėms ataskaitoms.

ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis numatė pagrindines sritis, kurios turėtų būti peržiūrėtos tikrinant bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, 2016 m. finansines ataskaitas, t. y.:

  • Finansinių rezultatų pateikimas. Emitentai raginami užtikrinti skaidrumą ir pastovumą pateikiant rezultatus finansinėse ataskaitose, aiškinamajame rašte ir kituose dokumentuose.
  • Finansinės priemonės: nuosavybės priemonių ir finansinių įsipareigojimų atskyrimas. Atkreiptinas dėmesys, kad yra atvejų, kai nuosavybės ir įsipareigojimų atskyrimas reikalauja reikšmingų sprendimų. Pagal bendrą principą, atskiriant įsipareigojimus nuo ūkio subjekto išleisto akcinio kapitalo, nustatoma, ar ūkio subjektas, vykdydamas sutartines prievoles, turi besąlyginę teisę išvengti pinigų ar kito finansinio turto perdavimo.     
  • Naujų standartų įtakos finansinėms ataskaitoms atskleidimas. Naujieji standartai 9 TFAS „Finansinės priemonės“, 15 TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 16 TFAS „Nuoma“ reikšmingai skiriasi nuo dabartinių. Nors naujieji standartai įsigalios 2018 m. pradžioje ir 2019 m., tačiau emitentai jau dabar turėtų pradėti rengtis juos taikyti.

Daugiau informacijos rasite čia. Plačiau apie prioritetines tikrintinas sritis žr. viešai paskelbtame ESMA dokumente.