Lietuvos bankas
2022-05-18
11

Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkų dalyvių dėmesį į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gegužės 13 d. paskelbtas rekomendacijas dėl rusijos karo prieš Ukrainą poveikio atskleidimo pusmečio ataskaitose.

Atsižvelgdama į susidariusią padėtį, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengė viešą dokumentą, kuriame rekomenduoja, į ką reikėtų atsižvelgti rengiant pusmečio ataskaitas (finansines ir pusmečio pranešimą). Emitentų teikiama informacija turi būti naudinga vartotojams, tinkamai atspindėti esamą ir, kiek įmanoma, numatomą rusijos karo prieš Ukrainą poveikį emitentų finansinei būklei, rezultatams ir pinigų srautams. ESMA taip pat pabrėžia, kad svarbu teikti informaciją apie pagrindinės rizikos ir netikrumų, su kuriais susiduria emitentai, nustatymą. Rekomendacijos taikomos ir tarpinėms (ketvirtinėms) ataskaitoms.

Emitentai skatinami įtraukti visą svarbią informaciją, įskaitant informaciją apie numatomus kredito nuostolius arba pozicijas paveiktose rinkose, į vieną pastabą arba pateikti nuorodas, kur skirtingose pastabose kalbama apie rusijos karą prieš Ukrainą. Šiuo viešai skelbiamu dokumentu emitentams norima priminti pagrindinius tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, kurie gali būti taikomi rusijos karo prieš Ukrainą kontekste (pvz., nefinansinio ir finansinio turto vertės sumažėjimas, kontrolės praradimas), taip pat lūkesčius dėl informacijos atskleidimo finansinėse ataskaitose (pvz., priimtus sprendimus, reikšmingus neapibrėžtumus, veiklos tęstinumo riziką). Taip pat dokumente nurodoma, kas turi būti atskleista pusmečio pranešime, pavyzdžiui, tiesioginis ir netiesioginis rusijos įsiveržimo ir įvestų sankcijų poveikis emitentų strateginėms kryptims ir tikslams, veiklai, finansiniams rezultatams, finansinei būklei ir pinigų srautams, priemonės, kurių buvo imtasi įtakai rizikoms ir kibernetiniam saugumui sušvelninti.

Emitentų valdymo ir priežiūros organai, įskaitant audito komitetus, ir, jei tarpinės ataskaitos bus audituojamos, jų auditoriai turėtų tinkamai atsižvelgti į šiame dokumente pateiktas rekomendacijas. Taip pat ESMA primena emitentams apie jų pareigą kuo greičiau atskleisti bet kokią svarbią reikšmingą informaciją apie rusijos  karo prieš Ukrainą poveikį jų pagrindinei veiklai, perspektyvoms ar finansinei padėčiai pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą.

Atsižvelgiant į tai, kad pusmečio atskaitomybės reikalavimai yra ne tokie griežti atskleidimo atžvilgiu, palyginti su metinėmis ataskaitomis, ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis toliau stebės, ar emitentai laikosi nustatytų reikalavimų ir ar reikia papildomų gairių.

Išsamiau su ESMA dokumentu galima susipažinti čia.