Lietuvos bankas
2022-11-03
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė 2022 m. emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo prioritetines tikrintinas sritis Europos mastu (angl. European Common Enforcement Priorities, ECEP). Šių metų prioritetai apima Rusijos invazijos į Ukrainą poveikį, makroekonominę aplinką ir su klimatu susijusius klausimus finansinėse ir nefinansinėse ataskaitose, taip pat pabrėžiama išsamios informacijos atskleidimo svarba pagal Taksonomijos reglamento 8 straipsnį.
 

2022 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansų atskaitomybės standartus (TFAS), prioritetinės tikrintinos sritys:

  • informacijos, atskleistos TFAS finansinėse ir nefinansinėse ataskaitose, suderinimas, atskleidžiant su klimatu susijusius klausimus, klimato rizikos poveikį nefinansinio turto vertės sumažėjimui, atidėjinių pripažinimą ir įvertinimą bei taikytų apskaitos metodų dėl įsigijimo sandorių atskleidimą;
  • padidintas Rusijos invazijos į Ukrainą poveikio emitentų finansinėms ataskaitoms skaidrumas; 
  • esamos makroekonominės aplinkos atspindėjimas, vertinant išmokas darbuotojams, nefinansinio turto vertės sumažėjimą, pripažįstant pajamas ir numatomus finansinių priemonių kredito nuostolius.

Metinių pranešimų prioritetinės sritys:

  • su klimatu susiję klausimai, įskaitant pereinamojo laikotarpio planus ir tokiuose planuose numatytų tikslų skaidrumo didinimo svarbą, atkreipiant dėmesį į įsipareigojimus dėl anglies dioksido neutralumo, tinkamus atskleidimus dėl sprendimų, susijusių su įgyvendinimu su klimatu susijusių tikslų, ir ataskaitas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;
  • informacijos apie ne finansų įmonių vykdomos veiklos atitiktį taksonomijai ir suderinamumą su ja atskleidimas bei raginimas finansų įmonėms pasirengti teikti taksonomijos suderinimo ataskaitas 2024 m.;
  • emitentų nefinansinėse ataskaitose pateiktos informacijos skaidrumas (vertės grandinėje) ir naudojamų duomenų patikimumas.

​Kiti aspektai, susiję su AVR ir ESEF:
Kalbant apie alternatyvius veiklos rodiklius (AVR), pabrėžiama, kad emitentai turi laikytis ESMA paskelbtų AVR gairių, klausimų ir atsakymų dėl AVR dokumente pateiktų rekomendacijų, įskaitant visus atskleidžiamus AVR. Atkreiptinas dėmesys, kad tarpinės sumos, įtrauktos į pirmines finansines ataskaitas ir aiškinamojo rašto pastabas, gali patekti į AVR gairių taikymo sritį, jei tokie rodikliai yra pateikiami vadovybės ataskaitose, prospektuose ar pranešimuose spaudai.

Primename, kad bendrovės, taikydamos Vieną Europos elektroninio ataskaitų teikimo formatą (ESEF), nuo 2022 finansinių metų turėtų žymėti ir finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabas. Daugiau informacijos galima rasti ESMA parengtame atnaujintame Ataskaitų rengimo vadove (angl. Reporting Manual).

Lietuvos bankas, tikrindamas emitentų ataskaitas, atsižvelgs į ECEP, įtrauks šias sritis į vykdomus patikrinimus, atsižvelgdamas į rezultatus, priims sprendimus ir pateiks informaciją ESMA. Kasmet skelbiamoje ESMA metinėje veiklos ataskaitoje 2024 m. bus pateikiama apibendrinta informacija, kaip buvo užtikrintas ECEP laikymasis ES mastu.

Išsamiau su ESMA pranešimu galima susipažinti čia