Lietuvos bankas
2021-11-05
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė 2021 m. emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo prioritetines tikrintinas sritis Europos mastu (angl. European Common Enforcement Priorities, ECEP), pateikė gaires, kaip įvertinti tikėtinus kredito nuostolius, ir atkreipė dėmesį į alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) pateikimą bei reikalavimus atskleisti informaciją pagal Taksonomijos reglamento 8 straipsnį.

Šie prioritetai nustatomi siekiant nuosekliai taikyti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleisti nefinansinę informaciją visoje Europos Sąjungos (ES) rinkoje. Bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, rengdamos 2021 m. metinę informaciją, turės atkreipti dėmesį, o auditoriai tikrindami ją peržiūrėti. Daugiausia dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su COVID-19 pandemijos padariniais, ir klimato klausimams. 

2021 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, prioritetinės tikrintinos sritys:

  • COVID-19 pandemijos ir atsigavimo etapo ilgalaikio poveikio įvertinimas ir skaidrumas apskaitoje;
  • nuoseklumas tarp TFAS finansinėse ataskaitose atskleistos informacijos ir nefinansinės informacijos, susijusios su klimato klausimais, klimato rizikos įvertinimu, bet kokių reikšmingų sprendimų vertinimu ir atskleidimu, vertinimu dėl klimato rizikos neapibrėžtumų, įvertinant reikšmingumą;
  • padidėjęs tikėtinų kredito nuostolių (angl. Expected Credit Loss, ECL) įvertinimo skaidrumas, ypač susijęs su specialiųjų atidėjinių, apskaičiuotų taikant modelius, vėlesniais koregavimais pagal banko vadovybės sprendimus, reikšmingais kredito rizikos pokyčiais, prognozuojama informacija, specialiųjų atidėjinių nuostoliams pokyčiais, kredito rizikos pozicijomis ir užstatu bei su klimato kaita susijusiu poveikiu ECL vertinimui.

Metinių pranešimų prioritetinės sritys:

  • COVID-19 pandemijos poveikis su tvarumu susijusiems tikslams ir nefinansiniams pagrindiniams veiklos rodikliams, taip pat informacija apie struktūrinius pokyčius;
  • su klimatu susijusi politika ir jos rezultatai. 

Emitentai papildomai raginami tinkamai pasirengti Taksonomijos reglamento, įsigaliosiančio nuo 2022 m. sausio 1 d., 8 straipsnyje nustatytiems atskleidimo reikalavimams.

Be to, iš emitentų tikimasi, kad jie, prieš keisdami AVR skaičiavimo metodiką, sukurdami naujus pavadinimus ar naujus AVR, aprašančius COVID-19 pandemijos poveikį, įvertins šių naujų rodiklių būtinybę.  

Taip pat primename, kad visa 2021 m. metinė informacija (finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas) turės būti rengiama ir skelbiama išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML) vienu elektroniniu ataskaitų teikimo formatu (ESEF). Emitentų, kurie privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti Reglamento 2019/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas.

Lietuvos bankas, tikrindamas emitentų ataskaitas, atsižvelgs į ECEP, jas peržiūrės, prireikus priims sprendimus ir pateiks informaciją ESMA. Jos metinėje veiklos ataskaitoje kiekvienais metais pateikiama apibendrinta informacija, kaip buvo užtikrintas ECEP laikymasis ES mastu.

Išsamiau su ESMA pranešimu galima susipažinti čia