Lietuvos bankas
2020-10-29
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė 2020 m. emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo prioritetines tikrintinas sritis (angl. European Common Enforcement Priorities, ECEP). 

Šie prioritetai nustatomi siekiant nuosekliai taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleisti nefinansinę informaciją visoje Europos Sąjungos rinkoje. Bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, rengdamos 2020 m. metinę informaciją, turės atkreipti dėmesį, o auditoriai tikrindami ją peržiūrėti. 

2020 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, prioritetinės tikrintinos sritys atspindi poreikį užtikrinti pakankamą skaidrumą dėl COVID-19 pandemijos padarinių, kurie turės įtakos 2020 m. metinių finansinių ataskaitų sritims, atskleidimo. Pagrindinės sritys:
• 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ taikymas – daugiausia dėmesio skiriant veiklos tęstinumui, svarbiems sprendimams ir vertinimo neapibrėžtumui bei su COVID-19 susijusių straipsnių pateikimui finansinėse ataskaitose;
• 36-ojo TAS „Turto vertės sumažėjimas“ taikymas – įvertinant, kokią įtaką prestižo, nematerialiojo turto ir materialiojo turto atsiperkamajai vertei gali turėti blogėjanti įvairių sektorių ekonominė perspektyva;
• 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“ ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ taikymas – atskleidžiant riziką, kylančią dėl finansinių priemonių, daugiausia dėmesio skiriant likvidumo rizikai ir konkrečioms aplinkybėms, susijusioms su 9-ojo TFAS taikymu kredito įstaigoms, vertinant tikėtinus kredito nuostolius;
• 16-ojo TFAS „Nuoma“ taikymas – įskaitant informaciją, kurią atskleidžia nuomininkai, pritaikę Tarptautinės apskaitos standartų valdybos pakeitimą, kuriuo nuomininkams suteikiama lengvata, įtraukiant į apskaitą nuomos koncesijas.

Rengiant metinius pranešimus, skatinama atkreipti dėmesį į pagrindines nefinansinės informacijos sritis ir alternatyvius veiklos rodiklius (AVR), susijusius su:
• COVID-19 pandemijos poveikio atskleidimu bendrovių nefinansiniais klausimais;
• socialinių ir darbuotojų klausimų, kurie visų pirma susiję su dideliu nuotolinio darbo priemonių naudojimu ir sveikatos bei saugos taisyklių laikymusi, atskleidimu;
• verslo modelio ir vertės kūrimo atskleidimu, pabrėžiant poreikį atskleisti pandemijos poveikį jiems;
• rizikos dėl klimato kaitos atskleidimu;
• ESMA gairių dėl AVR taikymu COVID-19 pandemijos atžvilgiu.

Iš emitentų tikimasi, jog jie atsižvelgs į šių metų kovo mėn. viešai paskelbtas su COVID-19 susijusias rekomendacijas rekomendacijas dėl tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo ir į gegužės mėn. paskelbtas rekomendacijas dėl pusmečio finansinių ataskaitų.
 
Taip pat pabrėžiama emitentų valdymo bei priežiūros organų atsakomybė ir audito komitetų priežiūros vaidmens svarba užtikrinant metinių finansinių ataskaitų aukštą kokybę dabartinėje aplinkoje.

Be to, ESMA pabrėžia, kad svarbu atidžiai stebėti derybas dėl  Brexito ir pateikti informaciją apie tai, kokį poveikį tai turės emitentų veiklai bei jų finansinei ir nefinansinei informacijai.

ESMA ragina emitentus pateikti jų veiklai būdingą informaciją ir informatyviai atskleisti finansinėse ataskaitose su paaiškinimais, kurie padėtų geriau suprasti įmonės veiklą ir finansinę padėtį. 

Lietuvos bankas, vykdydamas emitentų patikrinimus, atsižvelgs į ECEP, juos peržiūrės ir prireikus priims sprendimus. Lietuvos bankas, vykdydamas ECEP priežiūrą, informaciją pateiks ESMA pagal Finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gaires. ESMA kasmet pateikia metinėje veiklos ataskaitoje duomenis apie TFAS ir nefinansinės informacijos vykdymo užtikrinimo reikalavimų laikymąsi.

Išsamiau su ESMA pranešimu galima susipažinti čia