Lietuvos bankas
2019-10-22
  • Fotolia_202121268_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2019 m. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo tikrintinas sritis. 

Šios sritys nustatomos siekiant nuosekliai ir vienodai taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleisti nefinansinę informaciją visoje Europos Sąjungos rinkoje. 

ESMA kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis numatė pagrindines tikrintinas sritis, į kurias turėtų atkreipti dėmesį bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, rengdamos 2019 m. metinę informaciją, o auditoriai tikrindami ją peržiūrėti. 

Svarbiausios tikrintinos sritys, susijusios su 2019 m. metinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, yra:
1) specialiųjų nuostatų, susijusių su 16 TFAS „Nuoma“, taikymas;
2) 9 TFAS „Finansinės priemonės“ kredito įstaigoms ir 15 TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ įmonėms specialiųjų nuostatų taikymo stebėjimas;
3) specialiųjų nuostatų, susijusių su 12 TAS „Pelno mokesčiai“ (įskaitant Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23 aiškinimą „Neaiškumas dėl pelno apmokestinimo tvarkos“) taikymas.

ESMA ragina emitentus pateikti jų veiklai būdingą informaciją ir  informatyvius atskleidimus finansinėse ataskaitose su paaiškinimais, kurie padėtų geriau suprasti bendrovės veiklą bei finansinę padėtį.
Papildomai rengiant metinius pranešimus, privaloma laikytis specialiųjų reikalavimų dėl:
1) nefinansinės informacijos atskleidimo, ypatingą dėmesį skiriant veiksniams, susijusiems su aplinkos ir klimato kaita; pagrindiniams veiklos rodikliams, pasirinktoms taikomoms metodikoms;
2) specialiųjų nuostatų, susijusių su ESMA patvirtintų Alternatyvių veiklos rodiklių gairių, taikymo – skelbiamų rodiklių pakeitimo arba naujų įtraukimo dėl priimtų naujų apskaitos standartų.

Daugiau informacijos apie prioritetines tikrintinas sritis rasite čia ir ESMA viešai paskelbtame dokumente