Lietuvos bankas
2018-10-30
  • Fotolia_202121268_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2018 m. finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo tikrintinas sritis. Joms bus skiriama ypač daug dėmesio prižiūrint ir vertinant, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, siekiant nuosekliai ir vienodai taikyti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleisti nefinansinę informaciją visoje Europos Sąjungos rinkoje.

ESMA, kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, numatė pagrindines sritis, į kurias turėtų atkreipti dėmesį bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, rengdamos 2018 m. finansines ataskaitas, o auditoriai peržiūrėti jas tikrindami:

  • specialiųjų nuostatų dėl 15 TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ taikymas. Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į veiklos įsipareigojimų nustatymą ir įvykdymą, pajamų išskaidymą ir svarbių sprendimų, susijusių su pajamų pripažinimu, atskleidimą;
  • specialiųjų nuostatų dėl 9 TFAS „Finansinės priemonės“ taikymas. ESMA atkreipia dėmesį, kad, taikant naująjį tikėtiną kredito nuostolių modelį, ypač atidžiai turėtų būti vertinamos ir atskleidžiamos reikšmingos sąnaudos, nustatant kredito rizikos padidėjimą;
  • 16 TFAS „Lizingas“ tikėtinos įtakos dėl taikymo atskleidimas. Emitentai, kuriems bus reikšmingas šio standarto taikymas, turėtų apsvarstyti, kokią informaciją atskleisti dėl pradinio taikymo pagal 8 tarptautinio apskaitos standarto „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ reikalavimus.

Papildomai, be šiais metais numatytų prioritetinių sričių, ESMA atkreipia dėmesį į skelbiamo dokumento 2 skyrių – informacijos atskleidimo metiniuose pranešimuose šiose srityse reikalavimus:

  • nefinansinės informacijos atskleidimas dėl aplinkos ir klimato kaitos susijusių veiksnių;
  • AVR gairių taikymas – skelbiamų rodiklių apibrėžimas, paaiškinimas ir reikšmingumo atskleidimas.

Daugiau informacijos apie prioritetines tikrintinas sritis rasite čia ir ESMA viešai paskelbtame dokumente.