Lietuvos bankas
2022-12-01
11

Didėjanti su tvarumu susijusių produktų paklausa ir pasiūla bei besikeičiantis reguliavimas sudaro palankias sąlygas produktų ekomanipuliavimo (angl. greenwashing) rizikai kilti. Geresnis ekomanipuliavimo supratimas prisidėtų prie politikos ir priežiūros formavimo. Šiuo tikslu Europos priežiūros institucijos (EPI) (Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) paskelbė kvietimą teikti informaciją (angl. call for evidence) apie ekomanipuliavimą, siekdamos surinkti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie šį reiškinį, t. y. kaip jis suprantamas, kas gali būti laikoma ekomanipuliavimu, kokie jo bruožai, jį lemiantys veiksniai bei rizika ir siekia surinkti galimus ekomanipuliavimo praktinius pavyzdžius, susijusius su įvairiais tvarių investicijų vertės grandinės ir finansinių produktų gyvavimo ciklo segmentais.

Pažymėtina, kad šiame kvietime teikti informaciją sąvoka „ekomanipuliavimas“ turėtų būti suprantama plačiai, t. y. su tvarumu susiję teiginiai susieti su visais aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance, ESG) aspektais.

Atnaujintoje 2021 m. liepos mėn. Europos Sąjungos tvaraus finansavimo strategijoje (angl. EU Sustainable Finance Strategy) Europos Komisija (EK) išdėstė lūkesčius priežiūros institucijoms dėl jų vaidmens nustatant, užkertant kelią, taikant sankcijas ekomanipuliavimo srityje ir kreipėsi į EPI prašydama dirbti ekomanipuliavimo bei jo rizikos valdymo klausimais ir informuoti EK, kokių priežiūrinių veiksmų imtasi ir su kokiomis problemomis susiduriama valdant ekomanipuliavimo riziką.

Reaguodamos į EK kreipimąsi, EPI nusimatė konkrečius veiksmus ekomanipuliavimo srityje:

  • aiškiai apibrėžti, kas laikoma ekomanipuliavimu, geriau suprasti šį reiškinį, jo mastą ir galimas su juo susijusias rizikas;
  • atlikti atitinkamų tvaraus finansavimo teisės aktų įgyvendinimo įvertinimą, susijusį su EPI kompetencija ir nustatyti ankstyvus iššūkius, su kuriais susiduria suinteresuotosios šalys ir priežiūros institucijos;
  • planuoti įvairius priežiūros veiksmus ir atlikti jų tinkamumo vertinimą tiek teisiniu, tiek praktiniu požiūriu;
  • pateikti rekomendacijas vadovaujantis suformuotomis išvadomis pirmiau įvardytose srityse.

Kvietime teikti informaciją raginami visi finansų rinkos dalyviai ir kitos suinteresuotosios šalys – nuo mažmeninių investuotojų ir vartotojų asociacijų iki nevyriausybinių organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovų. Dalyvaujant apklausoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama finansų sektoriuje kylančiai ekomanipuliavimo rizikai ir atvejams, turintiems įtakos finansiniams produktams ar paslaugoms, kurie patenka į EPI taikymo sritį.

Kvietimas teikti informaciją atviras iki 2023 m. sausio 10 d. Išvadas EPI parengs 2023 m. gegužės mėn., o galutinę ataskaitą pateiks 2024 m. gegužės mėn.