Lietuvos bankas
2023-06-22
11

Europos priežiūros institucijos paskelbė pažangos ataskaitas (angl. progress report) dėl ekomanipuliavimo (angl. greenwashing) reiškinio finansų rinkose. Jose apžvelgiamas pats reiškinys ir jo poveikis bankams, investicinėms įmonėms, draudimo ir pensijų produktų bei mokėjimo paslaugų teikėjams. 

Ekomanipuliavimas suprantamas kaip praktika, kai su tvarumu susijusi komunikacija ar veiksmai aiškiai ir tinkamai neatspindi deklaruojamo finansų rinkos subjekto, finansinio produkto ar finansinių paslaugų tvarumo profilio. Tokia praktika gali klaidinti vartotojus, investuotojus ar kitus rinkos dalyvius ir pažeisti finansų rinkos vientisumą.

Svarbiausi EPI pažangos ataskaitų akcentai

 • Kiekybinės ekomanipuliavimo analizės rezultatai rodo, kad bendras galimų šio reiškinio atvejų skaičius visuose finansų rinkos sektoriuose akivaizdžiai didėja.
   
 • Klaidinantys teiginiai tvarumo srityje gali būti susiję su visais produkto ar subjekto tvarumo profilio aspektais – nuo valdymo iki tvarumo strategijos, tikslų ir rodiklių ar teiginių apie poveikį. Tokie teiginiai gali būti formuojami tiek sąmoningai, tiek ir nesąmoningai dėl subjektų bei produktų, patenkančių ar nepatenkančių į Europos Sąjungos (ES) reguliavimo sistemos taikymo sritį ir gali atsirasti bet kuriame produkto gyvavimo ciklo etape.
   
 • Didėja atskaitomybė už klimato kaitą – dėl padidėjusio visuomenės dėmesio klimato kaitai įmonės tapo atsakingesnės už savo aplinkosaugos politiką, poveikį klimatui ir atskleidžiamą informaciją.
   
 • Ekomanipuliavimas gali atsirasti dėl keleto tarpusavyje susijusių veiksnių – iššūkių, kylančių finansų rinkos dalyviams dėl valdymo procesų užtikrinimo, sunkumų prieinant prie aukštos kokybės su tvarumu susijusių duomenų ir dėl besikeičiančios reguliavimo aplinkos.
   
 • Ekomanipuliavimo reiškinys gali turėti didelį poveikį finansinių produktų vartotojams, kurie suklaidinti gali rinktis produktus, neatitinkančius tvarumo prioritetų ir taip apskritai padidinti nepasitikėjimą finansų sektoriumi.
   
 • Tiek kompetentingų nacionalinių institucijų, tiek ir finansų rinkos dalyvių nuomone, ekomanipuliavimas turi esminį poveikį reputacinei ir veiklos rizikai. Taip pat manoma, kad bankams ekomanipuliavimo reikšmė yra maža arba vidutinė, o investicinėms įmonėms – vidutinė arba didelė, tačiau, ko gero, ateityje ji tik didės.

Institucijų nuomone, siekdami sumažinti ekomanipuliavimo riziką, finansų rinkos dalyviai turėtų teikti pagrįstus teiginius ir subalansuotai informuoti apie tvarumą. Taip pat yra poreikis suprantamiau atskleisti informaciją apie tvarumą neprofesionaliesiems investuotojams ir sukurti patikimą bei gerai parengtą finansinių produktų ženklinimo sistemą. Galiausiai, reikia tobulinti reguliavimo sistemą, metodikas, aiškiau apibrėžti pagrindines sąvokas, nustatyti taisykles, kuriomis draudžiama nesąžininga komunikacija ir rinkodara.

Siekdamos užtikrinti vartotojų ir investuotojų apsaugą, suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei finansų rinkos vientisumą ir patikimą tvaraus finansavimo aplinką, spręsdamos problemas, susijusias su ekomanipuliavimu, Europos priežiūros institucijos koordinuos savo veiksmus.

Pažangos ataskaitos parengtos po Europos priežiūros institucijų 2022 m. lapkričio mėn. paskelbto kvietimo teikti informaciją (angl. call for evidence) apie ekomanipuliavimą – buvo siekiama surinkti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie šį reiškinį, t. y. kaip jis suprantamas, kas gali būti laikoma ekomanipuliavimu, kokie jo bruožai, jį lemiantys veiksniai bei rizika ir galimi ekomanipuliavimo praktiniai pavyzdžiai, susiję su įvairiais tvarių investicijų vertės grandinės ir finansinių produktų gyvavimo ciklo segmentais. Artimiausiu metu Europos priežiūros institucijos paskelbs į šį kvietimą teiktus atsakymus. 

Galutines ataskaitas apie ekomanipuliavimo reiškinį planuojama paskelbti 2024 m. gegužės mėn., jose bus pateiktos galutinės rekomendacijos, įskaitant rekomendacijas dėl galimų ES reguliavimo sistemos pakeitimų.

Išsamiau su šiomis ataskaitomis galima susipažinti Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos interneto svetainėse.

***

Europos priežiūros institucijos: Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija.