Lietuvos bankas
2020-04-08
  • AdobeStock_288418162_Editorial_Use_Only.jpeg
     
11

Europos Centrinis Bankas priima precedento neturintį įkaito priemonių rinkinį, kad sušvelnintų finansinių sąlygų sugriežtėjimą visoje euro zonoje: laikinai padidintas Eurosistemos priimtinos rizikos lygis siekiant paskatinti ekonomikos kreditavimą;  sušvelnintos kredito reikalavimų kaip įkaito naudojimo sąlygos; sumažintas įkaito vertės sumažinimo koeficientų bendrą lygis; laikinas leidimas priimti Graikijos valstybės skolos priemones kaip įkaitą vykdant Eurosistemos kredito operacijas. ECB įvertins tolesnes priemones, skirtas laikinai sumažinti sumažėjusių reitingų poveikiui sandorių šalių disponuojamo įkaito apimčiai.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė įkaitui taikomų sąlygų laikino sušvelninimo priemonių paketą, kad Eurosistemos sandorio šalys turėtų daugiau prieinamo tinkamo įkaito likvidumo didinimo operacijoms, pavyzdžiui, tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO III), vykdyti. Šis priemonių paketas papildo kitas priemones, įskaitant papildomas ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (ITRO) ir specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP), apie kurias, reaguodamas į koronaviruso sukeltą nepaprastąją padėtį, neseniai paskelbė ECB. Šiomis priemonėmis palaikomas bankų skolinimas, visų pirma palengvinant sąlygas, kuriomis kredito reikalavimai priimami kaip įkaitas. Kartu Eurosistema didina savo priimtinos rizikos lygį, siekdama paskatinti kreditavimą vykdant refinansavimo operacijas, visų pirma nuosekliai mažindama visų įkeičiamo turto kategorijų įkaito vertės sumažinimo koeficientus. 

Laikinų įkaito priemonių rinkinį sudaro trys pagrindinės dalys.

Pirma, Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl įkaito priemonių rinkinio siekdama padidinti bankų išteklius teikiant paskolas įmonėms ir namų ūkiams. Šiuo tikslu išplėstos kredito reikalavimų kaip įkaito naudojimo galimybės, visų pirma išplečiant papildomų kredito reikalavimų sistemų potencialą. Papildomų kredito reikalavimų sistemoje numatyta galimybė nacionaliniams centriniams bankams išplėsti jų jurisdikcijose esančių sandorio šalių turimų tinkamų kredito reikalavimų apimtį. Tai apima galimybę priimti įkaitu ECB bendrojoje sistemoje netinkančios žemesnės kredito kokybės paskolas ar paskolas netinkančių rūšių skolininkams ir paskolas užsienio valiuta. 

Atsižvelgdama į tai, Valdančioji taryba nusprendė laikinai išplėsti papildomų kredito reikalavimų aprėptį: 

  • pritaikydama garantijų reikalavimus taip, kad jie įtrauktų vyriausybės ir viešojo sektoriaus garantuojamų paskolų teikimą verslui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims bei namų ūkiams, siekiant suteikti likvidumą įkeičiant paskolas, užtikrintas naujomis garantijų sistemomis, kurios buvo įgyvendintos euro zonos valstybėse narėse kaip atsakas į koronaviruso pandemiją; 
  • išplėsdama tinkamų kredito vertinimo schemų, kurios naudojamos papildomose kredito reikalavimų sistemose, apimtį, pavyzdžiui, lengviau pripažindama pačių bankų atliekamus kredito reikalavimų rizikos vertinimus vidinėmis reitingavimo sistemomis, kurias patvirtino priežiūros institucijos, 
  • mažindama papildomose kredito reikalavimų sistemose numatytus reikalavimus paskolų ataskaitoms, kad sandorio šalys galėtų naudotis papildomų kredito reikalavimų sistemomis dar prieš parengiiant reikiamą ataskaitų teikimo infrastruktūrą. 

Antra, Valdančioji taryba toliau taiko šias laikinas priemones:

  • nuo 25 000 iki 0 eurų sumažintą minimalią neunifikuotų vidaus kredito reikalavimo sumą, siekiant palengvinti paskolų mažosioms įmonėms panaudojimą įkaitu; 
  • nuo 2,5 iki 10 proc. padidinti didžiausią bet kurios kitos bankų grupės išleistų neužtikrintų skolos priemonių dalį kredito įstaigos įkeistame turte. Šios priemonės leis sandorio šalims tokiu turtu padidinti tinkamo įkeisti turto apimtį. 
  • Graikijos vyriausybės išleistoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, naudojamoms kaip įkaitas Eurosistemos kredito operacijose, nėra taikomas minimalus kredito kokybės reikalavimas. 

Trečia, Valdančioji taryba nusprendė laikinai padidinti savo priimtinos rizikos lygį, įkaito vertės sumažinimo koeficientą sumažindama 20 %. Šiuo sprendimu siekiama prisidėti prie įkaitui taikomų sąlygų švelninimo, kartu išlaikant priimtiną, nors ir laikinai sumažintą, apsaugą, teikiamą visoms įkeičiamo turto rūšimis, 

Šios priemonės yra laikinos – jos bus taikomos pandemijos sukeltos krizės laikotarpiu ir priklausys nuo SPPP trukmės. Jos bus iš naujo įvertintos iki 2020 m. pabaigos, atsižvelgiant į tai, ar bus būtina kai kurias iš šių priemonių išplėsti, siekiant užtikrinti, kad susidariusi situacija neigiamai neatsilieptų Eurosistemos sandorių šalių dalyvavimui likvidumo didinimo operacijose.

Be to, reguliariai peržiūrėdama savo rizikos kontrolės sąrangą, Valdančioji taryba nusprendė pakoreguoti antrinės rinkos neturinčiam turtui taikomus vertės sumažinimo koeficientus tiek bendrojoje įkaito sistemoje, tiek papildomiems kredito reikalavimams, patikslindama kai kuriuos jų parametrus. Ši su SPPP trukme nesusijusi korekcija taikoma kartu laikinai sumažinant vertės sumažinimo koeficientus, todėl toliau palaikomos įkaitui taikomų sąlygų švelninimo priemonės, kartu išlaikant tinkamą apsaugą nuo rizikos. Dėl to šios rūšies įkaito vertės sumažinimo koeficientas dar sumažinamas apie 20 %.

Papildomai Valdančioji taryba įgaliojo Eurosistemos komitetus įvertinti priemones, skirtas laikinai sušvelninti dėl ekonominio koronaviruso poveikio sumažėjusių reitingų įtaką sandorių šalims prieinamam tinkamam įkeisti turtui, kartu toliau užtikrinant įkaito pakankamumą.