Lietuvos bankas
2020-07-28
  • foto-ecb.jpg
     
11

•    ECB prašo bankų atidėti dividendų mokėjimą ir akcijų išpirkimą iki 2021 m. sausio mėn. 
•    ECB tikisi, kad bankai laikysis kuo nuosaikesnės pozicijos kintamosios atlygio dalies atžvilgiu, siekdami apsaugoti savo kapitalą krizės metu
•    ECB patikslino, kokie turėtų būti bankų kapitalo ir likvidumo pozicijų atkūrimo terminai 

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) iki 2021 m. sausio 1 d. pratęsė bankams skirtą rekomendaciją dėl dividendų paskirstymo bei akcijų išpirkimo ir paragino bankus būti labai nuosaikiems kintamosios atlygio dalies atžvilgiu. ECB taip pat patikslino, kad bankams bus suteikta pakankamai laiko atkurti savo kapitalo ir likvidumo atsargas, siekiant išvengti procikliškumo.

Ši atnaujinta rekomendacija dėl dividendų paskirstymo tebėra laikina ir išskirtinio pobūdžio. Ja siekiama išsaugoti bankų gebėjimą padengti nuostolius ir paremti ekonomiką šiuo didelio neapibrėžtumo laikotarpiu, kai bankams ypač sudėtinga tiksliai numatyti savo kapitalo pozicijas. Kaip rodo pažeidžiamumo analizės rezultatai, bankų kapitalo rodikliai nepalankaus scenarijaus atveju galėtų reikšmingai sumažėti. 

2020 m. ketvirtąjį ketvirtį ECB svarstys, ar tokia pozicija tebebus aktuali, atsižvelgdamas į susidariusią ekonominę situaciją, finansų sistemos stabilumą ir kapitalo planavimo patikimumą. Sumažėjus neapibrėžtumui, dėl kurio šiuo metu yra būtina ši laikina ir išskirtinio pobūdžio rekomendacija, tvarią kapitalo poziciją užsitikrinę bankai galės apsvarstyti galimybę vėl pradėti mokėti dividendus. Taip pat tai galios bankams, kurių kapitalo lygis netenkina 2 ramsčio (angl. Pillar 2 Guidance, P2G) rekomendacijų. Iš bankų prognozuojamų kapitalo rodiklių turi būti matyti, kad jų kapitalo pozicijos vidutiniu laikotarpiu yra tvarios. 

Tuo pačiu tikslu, t. y. siekiant išsaugoti bankų gebėjimą padengti nuostolius ir skatinti skolinimą realiajai ekonomikai, ECB taip pat išplatino bankams skirtą laišką, kuriame prašoma laikytis kuo nuosaikesnės pozicijos kintamosios atlygio dalies atžvilgiu, pavyzdžiui, mažinant bendrą išmokamą kintamosios atlygio dalies sumą. Tais atvejais, kai to padaryti nėra įmanoma, bankai turėtų atidėti didesnės kintamosios atlygio dalies mokėjimus ir apsvarstyti mokėjimus tam tikromis priemonėmis, pavyzdžiui, nuosavomis akcijomis. Kaip ir prieš tai, ECB ir toliau vertins bankų atlygio nustatymo politiką, atlikdamas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ypač daug dėmesio skirdamas poveikiui, kurį tokia politika gali turėti bankų gebėjimui palaikyti patikimą kapitalo bazę. ECB pozicija dėl dividendų ir atlygio atitinka Europos sisteminės rizikos valdybos Rekomendaciją.

ECB tebeskatina bankus skolinimo ir nuostolių padengimo tikslais naudoti savo kapitalo bei likvidumo atsargas ir nereikalaus, kad bankai pradėtų atkurti savo kapitalo atsargas dar iki maksimaliai galimo jų panaudojimo. Tikslūs terminai bus nustatyti po 2021 m. visos ES mastu planuojamo atlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir, kaip ir kiekvieno priežiūros ciklo metu, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į konkretaus banko padėtį.

Tas pats pasakytina ir apie padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį. Nustatydamas bankams skirtus likvidumo atsargų atkūrimo terminus, ECB atsižvelgs tiek į specifinius bankams būdingus veiksnius (pvz., galimybę pasinaudoti finansavimo rinkomis), tiek ir į rinkos veiksnius (pvz., namų ūkių, įmonių ir kitų rinkos dalyvių likvidumo poreikį).

Bet kuriuo atveju ECB įsipareigoja leisti bankams nevykdyti P2G rekomendacijų ir jungtinio rezervo reikalavimo bent iki 2022 m. pabaigos, o rekomendacijų dėl padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio – bent iki 2021 m. pabaigos, automatiškai dėl to nepradedant taikyti priežiūros priemonių.

„Didelių kapitalo ir likvidumo atsargų sukaupimas po paskutinės finansų krizės leidžia bankams kriziniu laikotarpiu toliau skolinti namų ūkiams bei verslui ir taip padėti stabilizuoti realiąją ekonomiką“, – teigė Priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria. „Todėl dar svarbiau skatinti bankus dabar naudoti savo kapitalo ir likvidumo atsargas, kad ir toliau daugiausia dėmesio būtų skiriama skolinimui, kartu, žinoma, išlaikant patikimus kreditavimo standartus. Siekdami padėti bankams planuoti savo veiklą, pranešame apie nuoseklų grįžimą prie įprastos tvarkos.“ 

Galiausiai, atsižvelgdamas į bankų sektoriaus veiklos atsparumą, ECB neplanuoja toliau pratęsti 2020 m. kovo mėn. suteikto ir 6 mėn. galiosiančio leidimo bankams nevykdyti prudencinių reikalavimų, išskyrus neveiksnių paskolų mažinimo strategijas, skirtas daug neveiksnių paskolų turintiems bankams. ECB vėl ims vertinti trūkumų šalinimo priemonių, kurių bankai ėmėsi po ankstesnių SREP išvadų, patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų, taikymo veiksmingumą. Pasibaigus šešiems mėnesiams, ECB taip pat planuoja vėl imti leisti sprendimus, susijusius su tiksline vidaus modelių peržiūra (angl. targeted review of internal models, TRIM), sprendimus dėl patikrinimų vietoje ir sprendimus dėl vidaus modelių.

ECB daug neveiksnių paskolų turintiems bankams leis savo neveiksnių paskolų mažinimo planus pateikti dar po šešių mėnesių, taip suteikdamas bankams papildomo laiko tiksliau įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį turto kokybei, o tai turėtų sudaryti sąlygas tikslesniam planavimui. Vis dėlto tikimasi, kad bankai ir toliau veiks aktyviai dirbdami su neveiksniomis paskolomis.

ECB taip pat išsiuntė bankams laišką, kuriuo išdėstė lūkestį, kad jie taikys veiksmingas rizikos valdymo priemones ir užtikrins pakankamą operacinį pajėgumą galimam probleminių pozicijų padidėjimui suvaldyti. Išsamesnė informacija apie priežiūros priemones pateikiama Dažnai užduodamų klausimų skiltyje.