Lietuvos bankas
2022-12-06
11

Lietuvos bankas primena, kad nuo šių metų gruodžio 1 d. pradėtos taikyti Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairės, kurios apibrėžia ir detalizuoja už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją (PPTFP) atsakingų asmenų vaidmenį, užduotis ir atsakomybes. 

Primename, kad, remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (22 straipsnio 1 dalis), finansų įstaigos privalo paskirti už PPTFP priemonių įgyvendinimą atsakingus asmenis. Kai finansų įstaigoms vadovauja valdyba, finansų įstaigos privalo paskirti ir valdybos narį, kuris kuruotų minėtą sritį. 

EBI gairėse išdėstytos nuostatos dėl PPTFP atitikties pareigūno ir valdybos nario, atsakingo už PPTFP priemonių įgyvendinimą, privalomo paskyrimo. Taip pat detalizuojami reikalavimai dėl atitikties pareigūno įgūdžių ir kompetencijų tinkamumo (reputacijos, tinkamų žinių ir patirties PPTFP srityje) vertinimo, kad jis galėtų veiksmingai, savarankiškai ir nepriklausomai vykdyti savo funkcijas (formuoti ir tobulinti rizikos vertinimo sistemą, vidaus politiką ir procedūras, susijusias su PPTFP priemonių įgyvendinimu). Taip pat detalizuojamas PPTFP atitikties pareigūno atskaitomybės įstaigos valdymo organams periodiškumas ir turinys, įskaitant rekomendacijas dėl PPTFP srities tobulinimo. 

Gairėse išdėstytos nuostatos turėtų būti taikomos proporcingai, atsižvelgiant į finansų įstaigos tipą, dydį ir vidaus struktūrą, veiklos pobūdį, apimtį bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, su kuriomis susiduria konkreti finansų įstaiga. 

Europos Sąjungos valstybių priežiūros institucijos privalo pranešti Europos bankininkystės institucijai apie tai, ar jos laikosi ir (ar) planuoja užtikrinti šių gairių laikymąsi. Lietuvos bankas numato užtikrinti, kad finansų rinkos dalyviai šių gairių pradėtų laikytis 2023 m. I ketvirtį. Šios gairės bus įtrauktos į Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. 

Gairės dėl politikos ir procedūrų, susijusių su atitikties valdymu ir KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūno vaidmeniu ir pareigomis pagal Direktyvos (ES) 2015/849 8 straipsnį ir VI skyrių