Lietuvos bankas
2019-06-03
11


Lietuvos bankas informuoja, kad 2019 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Reglamentas 2018/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninis ataskaitų formatas. Metinės finansinės ataskaitos turėtų būti ženklinamos išplėstine verslo ataskaitų kalba (XBRL), kad būtų sudarytos dar palankesnės sąlygos su jomis susipažinti, jas analizuoti ir palyginti. XBRL yra skaitoma kompiuterio ir leidžia automatizuoti didelių kiekių informacijos tvarkymą.
 

Šis reglamentas turėtų būti taikomas metinėms konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms, apimančioms finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas. 

Bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, nuo 2020 m. rengs konsoliduotąsias metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML). Metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas turės atitikti Reglamento 2018/815 III priede nustatytas Inline XBRL specifikacijas. 

Siekiant sudaryti palankias sąlygas sklandžiai teikti konsoliduotąsias finansines ataskaitas kompiuterio skaitomu formatu ir, visų pirma, suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie Inline XBRL technologijos naudojimo, privalomas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų ženklinimas turėtų būti taikomas tik finansinių metų, prasidedančių 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinėms finansinėms ataskaitoms.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), siekdama padėti bendrovėms rengti finansines ataskaitas, parengė ESEF rengimo vadovą ir ESEF taksonomijos failus.

Europos Komisija taip pat paskelbė klausimus ir atsakymus dėl techninių reguliavimo standartų (RTS on ESEF)