Lietuvos bankas
2022-07-27
11

2022 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 218,1 mln. Eur, arba 0,9 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 16,2 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams3 per mėnesį išaugo 141,4 mln., arba 1,1 proc., o ne finansų bendrovėms – 0,2 mln. Eur (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 11,8 ir 18,1 %). Paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 78,7 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 2,2 mln. Eur. 2022 m. birželio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,0 mlrd., 9,5 mlrd., 1,8 mlrd. ir 333,8 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 107,6 mln., 17,8 mln. ir 16,0 mln. – iki atitinkamai 10,8 mlrd., 867,5 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 23,3 mln. Eur, arba 0,1 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,1 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį padidėjo 156,7 mln. Eur, arba 0,8 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigiamas (5,1 %). Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 123,0 mln., arba 1,4 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–5,7 %). Valdžios sektoriaus indėliai per mėnesį padidėjo 104,1 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 114,3 mln. – iki atitinkamai 3,4 mlrd. ir 835,3 mln. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. birželio pabaigoje sudarė atitinkamai 8,9 mlrd. ir 20,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 159,5 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 172,8 mln. – iki atitinkamai 16,5 mlrd. ir 8,6 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį pakilo 0,03 proc. punkto – iki 3,69 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos padidėjo 0,11, o vartojimui ir kitiems tikslams jos sumažėjo atitinkamai 0,02 ir 0,24 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. birželio mėn. sudarė atitinkamai 2,17, 8,76 ir 5,20 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Birželio mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Birželio mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ 
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Birželio mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Birželio mėn. padidėjo paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.5 KB download icon)