Lietuvos bankas
2012-04-18

Audituotais duomenimis, 2012 m. sausio 1 d. veikiančių šalies bankų turtas sudarė beveik 79 mlrd. Lt, per metus sumažėjo 3,3 %, arba 2,7 mlrd. Lt  (nevertinant AB banko SNORAS veiksnio, metinis turto augimas sudarytų 6,6 %, arba beveik 5 mlrd. Lt). Po nuostolingų 2009–2010 m. bankai 2011 m. uždirbo 1,1 mlrd. Lt pelno (2010 m. jie patyrė 276,2 mln. Lt nuostolių).

Praėjusiais metais uždirbtas pelnas buvo labai artimas rekordiniam bankų sektoriaus pelnui, uždirbtam ekonomikos pakilimo laikotarpiu 2007 m. Pagrindinis pelno augimo katalizatorius praėjusiais metais buvo augusios grynosios palūkanų pajamos bei mažėjusios išlaidos specialiesiems atidėjiniams.

2011 m. pelningai dirbo 5 bankai ir 5 užsienio bankų filialai, o kiti 3 bankai ir 5 užsienio bankų filialai patyrė nuostolių. Bankų rezultatas iš veiklos – pelnas prieš mokesčius, vertės sumažėjimo ir atidėjinių išlaidas – 2011 m., palyginti su 2010 m., faktiškai nepakito ir sudarė 850,1 mln. Lt.

AB banko SNORAS veiklos sustabdymas 2011 m. reikšmingai veikė indėlių dinamiką. Pernai lapkričio mėn. bankų sistemoje fiksuotas indėlių mažėjimas, tačiau šalies bankų sistema įrodė esanti gerai pasirengusi atlaikyti stresines situacijas. Bankai turėjo sukaupę pakankamai likvidaus turto atsargų ir prireikus galėjo jas panaudoti indėliams grąžinti.

Jau gruodžio mėn. turtas ir indėliai veikiančiuose bankuose išaugo. Tai nulėmė į bankų sistemą pervestos apie 4 mlrd. Lt draudimo išmokos bankrutuojančio banko indėlininkams. Apie 77 % šių lėšų pervesta į bankuose esančias gyventojų bei įmonių sąskaitas ir tik 23 % išmokėta grynaisiais pinigais.

Per 2011 m. paskolos bankų klientams sumenko 4,3 mlrd. Lt, arba 7,4 %, tačiau šiai statistikai didžiausią įtaką padarė jau minėtas AB banko SNORAS veiksnys. Jį eliminavus, pernai bendras paskolų portfelis per metus beveik nekito – sumažėjo 0,2 %, arba 108 mln. Lt, – iki 54 mlrd. Lt.

Į bankų sistemą pervestos draudimo išmokos AB banko SNORAS indėlininkams nulėmė reikšmingą bankų sistemos likvidumo rodiklio išaugimą. 2011 m. gruodžio mėn. jis padidėjo net 5,2 proc. p. (iki 44,05 %) ir buvo didžiausias per paskutinius pusantrų metų (Lietuvos banko nustatytas likvidumo normatyvas – 30 %).

2011 m. šalies bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis, nors ir sumažėjo 1,7 proc. p., išliko aukštas – 2012 m. sausio 1 d. jis sudarė 13,92 %.

2011 m. po truputį aktyvėjant bankų veiklai, bankų akcininkų nuosavybė išaugo 942 mln. Lt. Eliminavus AB banko SNORAS veiksnį, veikiančių bankų akcininkų nuosavybė padidėjo 1,5 mlrd. Lt, arba 26,0 %, ir 2012 m. sausio 1 d. sudarė 6,9 mlrd. Lt. Didžiausią įtaką augimui turėjo 2011 m. uždirbtas pelnas.

Bankų sistemos įstatinis kapitalas 2011 m. padidėjo 90 mln. Lt ir 2012 m. sausio 1 d. sudarė 4,3 mlrd. Lt

Išsamiau apie audituotus 2011 m. šalies kredito įstaigų veiklos rezultatus Lietuvos banko interneto svetainėje (266.5 KB download icon).