Lietuvos bankas
2012-03-06

A. Pažemeckas, būdamas AB „Žemaitijos pienas“ generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku, t. y. emitento vadovu, 2011 m. gegužės 16 d. sudarė užbiržinį sandorį ir įsigijo 3 310 vnt. AB „Žemaitijos pienas“ akcijų už 7 613 Lt. Apie šį sandorį nebuvo pranešta viešai, kaip to reikalaujama Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Vertybinių popierių komisijos (toliau – Komisija) 2007 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 1K-9 patvirtintose Emitentų vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių taisyklėse (toliau – Taisyklės). Po Komisijos paraginimo, informacija apie A. Pažemecko sudarytą sandorį viešai buvo paskelbta tik 2011 m. rugpjūčio 12 d., t. y. beveik 3 mėnesiai vėliau nei reikėjo.

A. Pažemeckas savo paaiškinimuose teigė, kad 2011 m. gegužės 16 d. sudarytas sandoris pavėluotai paskelbtas viešai dėl vidinio bendrovės AB „Žemaitijos pienas“ atskirų darbuotojų ne visai tinkamo veikimo. Toks pavėlavimas, anot A. Pažemecko, įvyko ne dėl jo kaltės, kadangi pranešimas apie sudarytą sandorį buvo pateiktas bendrovei 2011 m. gegužės 19 d., t. y. praėjus trims dienoms po sudaryto sandorio.

Kadangi A. Pažemeckas pranešimą apie 2011 m. gegužės 16 d. sudarytą sandorį emitentui, t. y. AB „Žemaitijos pienas“ pateikė laiku, tačiau AB „Žemaitijos pienas“ šį pranešimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbė ne per 24 valandas nuo pranešimo gavimo, bet praėjus beveik trims mėnesiams ir tik Komisijai paraginus – 2011 m. rugpjūčio 12 d., todėl AB „Žemaitijos pienas“ pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 4 dalies ir Taisyklių 11 p. reikalavimus, nes pareiga tinkamai ir laiku viešai paskelbti apie vadovo sudarytą sandorį įsakmiai nustatyta emitentui.

Lietuvos banko valdyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į byloje nustatytas atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes: pažeidimas yra vienkartinio pobūdžio; byloje nenustatytas neteisėtų pajamų ar kitokios naudos gavimo faktas; byloje nenustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės; AB „Žemaitijos pienas“ iki šiol nebuvo pažeidusi sandorių skelbimo nuostatų; AB „Žemaitijos pienas“ ištaisė pažeidimą ir kt.

Pažymėtina, kad 2011 m. gruodžio 9 d. Komisija A. Pažemeckui taip pat paskyrė 1 tūkst. Lt baudą už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 5 dalies pažeidimą – sandorių sudarymą draudžiamu laikotarpiu, kai dar nėra viešai paskelbti bendrovės veiklos rezultatai.