Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (PT), išnagrinėjusi teisės pažeidimo bylą, įspėjo finansų rinkos dalyvę AB „Gubernija“ (Šiauliai) už Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies pažeidimą. Ši bendrovė nevykdė reikalavimų emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarkyti ir metines finansines ataskaitas sudaryti vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) ir kitais teisės aktais. PT įpareigojo AB „Gubernija“ ištaisyti finansinės apskaitos tvarkymo trūkumus.

Anksčiau veikusi Vertybinių popierių komisija, kurios funkcijas nuo šių metų pradžios perėmė Lietuvos bankas, atliko patikrinimą ir 2011 m. gruodžio 22 d. patikrinimo akte fiksavo, kad AB „Gubernija“ 2010 m. finansinės ataskaitos neatitinka TAS.

PT sprendime nurodyta, kad 2010 m. AB „Gubernija“ finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 27 straipsnio, 2 TAS „Atsargos“ 33 straipsnio, 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 55 straipsnio, 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio ir 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ 14 ir 63 straipsnių nuostatų. Be to, bendrovės aiškinamajame rašte pateikta informacija ir apskaitos politika, pagal kurią AB „Gubernija“ sudaro finansines ataskaitas, neatitinka TAS reikalavimų. 

Jeigu AB „Gubernija“, sudarydama 2010 m. finansines ataskaitas, bendrovės veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto, kurio 2010 m. gruodžio 31 d. balansinė vertė 3,380 mln. Lt, nusidėvėjimą būtų apskaičiavusi pagal 16 TAS nuostatas ir vadovaudamasi kaupimo principu bei 39 TAS nuostatomis, į apskaitą būtų įtraukusi teismo paskirtas metines 5 proc. negrąžintos paskolos (2,894 mln. Lt) palūkanas, 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovės turtas sumažėtų 0,870 mln. Lt, įsipareigojimai padidėtų 0,495 mln. Lt, nuosavas kapitalas sumažėtų 1,365 mln. Lt, o 2010 m. grynasis rezultatas sumažėtų 0,482 mln. Lt.

Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinė būklė ir 2010 m. grynasis rezultatas taip pat koreguotųsi priklausomai nuo to, kokios būtų kitų balansinių straipsnių vertės, tinkamai įvertintos pagal TAS: bendrovės veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto (balansinė vertė – 0,516 mln. Lt) atsiperkamoji vertė ir į apskaitą neįtraukta šio turto nusidėvėjimo suma, iš pirkėjų gautinų sumų (0,319 mln. Lt), kurių grąžinimas nuolat uždelsiamas, būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant pradinę faktinę šių gautinų sumų palūkanų normą, dabartinė vertė, mokėtinų palūkanų ir delspinigių suma už laiku negrąžintą kreditą (17,770 mln. Lt) ir atsargų (3,274 mln. Lt) grynoji galimo realizavimo vertė.

AB „Gubernija“ įpareigota, rengiant 2012 m. 6 mėn. tarpines ir 2012 m. metines finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal TAS reikalavimus. 2012 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pateikta bendrovės informacija turi atitikti TAS reikalavimus.

Iki 2012 m. gruodžio 31 d. AB „Gubernija“ turi pasirengti naują apskaitos politiką, kuri atitiktų TAS reikalavimus.