Lietuvos bankas
2024-06-14
11

2024 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų sektorius uždirbo 4,8 mln. Eur pelno, t. y. 0,6 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu. Kredito unijų turtas augo. Nuo metų pradžios jų suteiktos paskolos padidėjo, bet skolinimo tempas, palyginti su praėjusių metų ketvirtuoju ketvirčiu, sulėtėjo. Terminuotųjų indėlių augimo tempas buvo panašus kaip prieš metus ir didesnis nei 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį. Palūkanų išlaidos padidėjo dvigubai.

„Nors kredito unijų suteiktų klientams paskolų portfelis išaugo, bet padidėjo ir rizikingesnėms grupėms priskirtų paskolų apimtis, jų dalis visame paskolų porfelyje, taip pat ir nurašytų paskolų skaičius. Daugėjo vėluojamų grąžinti ir didesnės rizikos paskolų. Tam įtakos turi sulėtėjusi ekonominė veikla, pakilusios paskolų palūkanų normos ir su geopolitiniais veiksniais susiję iššūkiai. Šiomis sąlygomis tinkamas kredito rizikos valdymo užtikrinimas ir kapitalo stiprinimas ir toliau yra aktualus“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

2024 m. balandžio 1 d. kredito unijos savo nariams ir asocijuotiesiems nariams buvo suteikusios 1 081,6 mln. Eur paskolų, iš jų didžiąją dalį (736,8 mln. Eur) sudarė paskolos fiziniams asmenims. Nuo metų pradžios suteiktų paskolų grynoji vertė padidėjo 17,3 mln. Eur, arba 1,6 proc. Toliau didėjant paskolų portfeliui, ryškėja jo kokybės prastėjimo tendencija. Apžvelgiamu laikotarpiu rizikingesnėms grupėms (IV ir V) priskiriamos paskolos sudarė 12,8 proc. viso paskolų portfelio (2023 m. gruodžio 31 d., audituotais duomenimis, – 11,8 %). Ilgiau kaip 60 dienų vėluojamų grąžinti paskolų apimtis padidėjo nuo 24,5 mln. iki 38,2 mln. Eur, o jų dalis – nuo 2,3 iki 3,5 proc.

2024 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų sektoriaus turtas išaugo 1,5 proc. ir balandžio 1 d. sudarė 1427,7  mln. Eur, arba  2,3  proc. bankų sektoriaus turto. Kredito unijų turtas išaugo dėl padidėjusių terminuotųjų indėlių ir teigiamų nuosavo kapitalo pokyčių. Kaip ir kiekvienų metų pradžioje, šio sektoriaus turto pokyčiui turėjo įtakos dėl žemės ūkio darbų sezoniškumo sumažėję neterminuotieji indėliai. Daugiausia turtas išaugo miestuose veikiančiose kredito unijose, o regionuose – sumažėjo.

2024 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijos uždirbo 23 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų. Tam turėjo įtakos reikšmingai pakilusi finansavimosi išteklių kaina – palūkanų pajamų augimo tempas buvo panašaus lygio kaip prieš metus, tačiau palūkanų išlaidos per metus labai padidėjo: nuo 4,4 mln. Eur (2023 m. balandžio 1 d.) iki 8,9 mln. Eur (2024 m. balandžio 1 d.).

2024 m. balandžio 1 d. finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 59 kredito unijos, vienijusios 166,5 tūkst. narių. Be pagrindinės buveinės, kredito unijos paslaugas teikė dar 76 struktūriniuose padaliniuose.

Ataskaitų duomenimis, visos kredito unijos vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus. Lietuvos banko interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius bei veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite Kredito unijų rinkos veiklos apžvalgoje.