Lietuvos bankas

Kolekcinių ir proginių monetų kelias nuo idėjos iki naujos tviskančios monetos jūsų kolekcijoje – gana ilgas. Sužinokite, koks jis!

Pirmasis žingsnis – monetos temos pasirinkimas
Pirmiausia pasirenkama monetos tema – kam bus skirta nauja kolekcinė ar proginė moneta. Rengdamas kolekcinių ir proginių monetų išleidimo planus, Lietuvos bankas įvertina visuomenės, numizmatų, valstybės institucijų, mokslo įstaigų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl monetų temų, gautus Lietuvos banke įvairiais kanalais (el. paštu, Lietuvos banko interneto svetainėje užpildžius specialią formą teikti pasiūlymus, paštu ir kt.). Be to, rengia susitikimus su valstybės institucijomis (tikslinėmis grupėmis), prireikus konsultuojasi su istorikais, dailininkais, skulptoriais, grafikais, heraldikos ar kitais savo srities žinovais (toliau – ekspertai). Gautus pasiūlymus svarsto Lietuvos banko Monetų kūrimo komisija, kurią sudaro Lietuvos banko tarnautojai, o dalyvauti jos darbe taip pat kviečiami UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (LMK) specialistai,  prireikus ir ekspertai. 

Antrasis žingsnis – monetų išleidimo plano sudarymas
Monetų kūrimo komisija sudaro monetų išleidimo planą ir priima sprendimą dėl monetos temos (pavadinimo), nominalo, techninių parametrų (metalo sudėties, prabos, svorio (masės), formos ir ją apibrėžiančių parametrų, paviršiaus kokybės), pakavimo tipo, tiražo ir išleidimo datos. Monetų kūrimo komisijos sudarytą monetų išleidimo planą tvirtina Lietuvos banko valdyba. Paprastai sudaromas vienų ar kelerių metų planas.

Trečiasis žingsnis – grafinio monetos projekto (dizaino) kūrimas 
Patvirtinus monetų išleidimo planą ir monetų technines charakteristikas, kuriamas monetos grafinis projektas (dizainas). Visų Lietuvos banko išleidžiamų monetų grafinių projektų (dizaino) kūrimą organizuoja LMK: skelbia atvirus ar uždarus konkursus arba teikia užsakymus konkretiems autoriams. Dailininkai ar skulptoriai gali pateikti savo vizijas: koks vaizdas geriausiai ir meniškiausiai įprasmintų konkrečią monetos temą. LMK atrinktus geriausius darbus vertina Monetų kūrimo komisija ir išrenka geriausią kiekvienos monetos grafinį projektą (dizainą). Prireikus konsultuojamasi su ekspertais.

Ketvirtasis žingsnis – pasirengimas monetos etalono gamybai
Pagal išrinktą geriausią grafinį projektą (dizainą) LMK rengiasi monetos kaldinimui metale. Gali būti papildomai, bet nebūtinai, kuriamas gipsinis monetos modelis, t. y. grafinis piešinys paverčiamas reljefiniu gipsiniu modeliu, kuriame atkartojamos ne tik grafinio projekto (dizaino) detalės, bet modelis yra papildomas ir naujais meniniais potėpiais, kuriuos galima atlikti dėl skulptūrinės technikos ypatumų. Vietoj gipsinio modelio gali būti kuriamas  skaitmeninis reljefas – tai  grafinio projekto (dizaino) virtualus pateikimas reljefe (gipsinio modelio atitikmuo skaitmeniniu formatu), 
atitinkantis techninius monetų kalybos reikalavimus. Arba, siekiant pasitikrinti, ar pasirinkto sprendimo įgyvendinimas galimas techniškai, gali būti gaminamas monetos maketas – inovatyvaus vaizdo (dizaino) ir (arba) technologinio sprendimo įgyvendinimas metale, atliktas pagal eskizą, grafinį projektą (dizainą), gipsinį modelį arba skaitmeninį reljefą. Dėl šių etapų reikalingumo ir tinkamumo sprendimą priima Monetų kūrimo komisija, siūlymą pateikia LMK. 

Penktasis žingsnis – monetos etalono kaldinimas
Užbaigus parengiamuosius monetos etalono kaldinimo darbus, būtinus pagal poreikį, LMK kaldinamas monetos etalonas – pavyzdys, atitinkantis nustatytas technines monetos specifikacijas ir atitinkamai grafinį projektą (dizainą), gipsinį modelį, skaitmeninį reljefą arba maketą. Etaloną įvertina Monetų kūrimo komisija, o tvirtina atitinkamai Lietuvos banko valdybos pirmininkas arba Grynųjų pinigų departamento direktorius. Nukaldintas monetos etalonas saugomas Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Etaloninis monetos egzempliorius neįskaitomas į bendrą monetų tiražą, jis niekada neišleidžiamas į apyvartą.

Šeštasis žingsnis – monetų kaldinimas
Suplanuotas monetų tiražas kaldinamas LMK, monetų kaldinimo paslaugų pirkimo procedūras vykdant vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis.

Septintasis žingsnis – monetos išleidimas į apyvartą
Moneta išleidžiama į apyvartą konkrečią dieną, kaip tai patvirtina Lietuvos banko valdyba. Monetų galima įsigyti Lietuvos banko kasose arba el. parduotuvėje. Išankstinis pardavimas el. parduotuvėje pradedamas likus penkioms darbo dienoms iki konkrečios monetos išleidimo į apyvartą, arba pirmosios pardavimo dienos. Vienam pirkėjui leidžiamų įsigyti monetų skaičius išankstinio pardavimo el. parduotuvėje metu iki monetos išleidimo į apyvartą dienos 24.00 val. Lietuvos laiku yra ribojamas.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-04