Lietuvos bankas

Kartu su Europos Centriniu Banku ir kitais Eurosistemos centriniais bankais užtikriname sistemų patvarumą ir veiksmingumą vykdydami planuojamų ir veikiančių sistemų stebėseną, vertinimą ir, kai reikia, inicijuojame pokyčius.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų svarba finansų sistemos stabilumui, galimybėms vykdyti centrinio banko funkcijas ir skatinant pasitikėjimą pinigais įpareigoja Lietuvos banką skirti deramą dėmesį sistemose kylančių rizikų valdymui ir veiksmingo sistemų veikimo užtikrinimui.

[[#ex]]

Sistemų priežiūros aprėptis

Lietuvos bankas prižiūri mokėjimo sistemą CENTROlink ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą VPAS. Kartu su Eurosistema Lietuvos bankas dalyvauja vykdant mokėjimo sistemų TARGET2, STEP2 ir TARGET2-Securities techninės platformos priežiūrą.


Taikomos sistemų priežiūros priemonės

Lietuvoje taikomos šios sistemų priežiūros priemonės: sistemų registravimas, sistemų stebėsena ir sistemų vertinimas pagal tarptautinius principus, standartus ir rekomendacijas.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas, vykdydamas mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, vadovaujasi Eurosistemos patvirtintais dokumentais:


Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Lietuvos bankas, prižiūrėdamas mokėjimo sistemas, bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku ir eurą įsivedusių Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais. Jeigu sistemos, kuri veikia ne Lietuvos Respublikoje, veikla svarbi Lietuvos rinkai, Lietuvos bankas kaip suinteresuotoji institucija gali siekti dalyvauti tos sistemos priežiūroje pagal susitarimą su kompetentinga institucija, atsakinga už tos sistemos priežiūrą.


Susijusios nuorodos


Veiklos tęstinumas

Veiklos tęstinumas – tai gebėjimas nenutrūkstamai vykdyti veiklą, net ir kritiniu atveju.

Veiklos tęstinumas užtikrinamas organizacinėmis, techninėmis ir personalo valdymo priemonėmis, parengtomis siekiant užtikrinti esminių veiklos funkcijų vykdymą nenumatytais atvejais. Siekiant Lietuvos finansų sistemos stabilumo, labai svarbus finansų rinkos dalyvių naudojamų mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veiklos tęstinumas.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos daro tiesioginę įtaką sklandžiam finansų rinkų veikimui ir netiesioginę – kiekvienam asmeniui, atliekančiam lėšų pervedimus ar atsiskaitymus už vertybinius popierius. Per metus sistemose įvykdoma operacijų, kurių bendra vertė kelis kartus didesnė už šalies BVP. Dėl to sistemų operatoriai turi užtikrinti veiklos tęstinumą – nenutrūkstamą atsiskaitymo paslaugų prieinamumą.

Bendri veiklos tęstinumo aspektai nurodyti tarptautiniuose standartuose, rekomendacijose ir principuose. Lietuvos bankas prižiūri, kad sistemų operatoriai užtikrintų, jog sistemos veiktų ir atsiskaitymai vyktų sklandžiai ir nenutrūkstamai.

Europos Centrinis Bankas, siekdamas įvertinti Eurosistemos pasirengimą veikti nenumatytais atvejais, 2015 m. pabaigoje atliko didelio masto visos rinkos veiklos tęstinumo testavimą, buvo imituojama kibernetinė ataka. Testavime dalyvavo visi sistemoje TARGET2 veikiantys centriniai bankai ir ECB, sistemiškai svarbios mokėjimo sistemos EURO1, STEP2-T, CORE(FR), 29 bankai, taip pat CLS bei Federalinio rezervo bankas.

Daugiau informacijos apie veiklos tęstinumo testavimą galima rasti Europos Centrinio Banko ataskaitoje.


Sistemų vertinimas

Nuolat vertiname, kaip mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos atitinka joms keliamus reikalavimus.

Lietuvos bankas vertina Lietuvos banko mokėjimo sistemą CENTROlink, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą VPAS, kartu su Eurosistema dalyvauja jungtiniame mokėjimo sistemų TARGET2, STEP2 ir TARGET2-Securities techninės platformos vertinime.

Sistemų vertinimai (nuo 2010 m.)

Metai Vertinta sistema Taikytos rekomendacijos, principai ir (arba) standartai Vertinimo rezultatai
2016-2017 Mokėjimo sistema CENTROlink  CPSS-IOSCO Finansų rinkos infrastruktūrų principai (CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures (1.1 MB download icon))  
2014 Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema ir jos ryšys su Liuksemburge veikiančio tarptautinio vertybinių popierių depozitoriumo Clearstream Banking Luxembourg Plc. vertybinių popierių atsiskaitymo sistema Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jų sąsajų tinkamumo naudoti Eurosistemos kredito operacijose vertinimo sistema (647.3 KB download icon) Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir jų sąsajos pripažintos tinkamomis naudoti Eurosistemos kredito operacijose
2014 Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema ESCB-CESR Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų rekomendacijos (ESCB-CESR Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union (652 KB download icon)) Iš devyniolikos rekomendacijų sistema atitiko šešiolika, dvi (devintą ir septynioliktą rekomendacijas) atitiko iš esmės, o viena (penkta rekomendacija) netaikoma
2013 Mokėjimo sistema LITAS-RLS CPSS-IOSCO Finansų rinkos infrastruktūrų principai (CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures (1.1 MB download icon)) Mokėjimo sistemai LITAS-RLS nėra taikomi 9 iš 24 CPSS-IOSCO FRI principų. Sistema visiškai atitiko 9 principus, iš esmės atitiko 6 principus
2011 Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema ESCB-CESR Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų rekomendacijos (ESCB-CESR Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union (652 KB download icon)) Iš devyniolikos rekomendacijų sistema atitiko penkiolika, tris (devintą, tryliktą ir septynioliktą rekomendacijas) atitiko iš esmės, o viena (penkta rekomendacija) netaikoma

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19