Lietuvos bankas


Likvidumo paskolas Lietuvos bankas gali teikti tik Lietuvos Respublikoje registruotoms kredito įstaigoms, kitoms finansų įstaigoms, draudimo ar perdraudimo veiklą vykdančioms įmonėms (toliau – įstaigos). Ar įstaiga atitinka sąlygas likvidumo paskolai gauti, sprendžia Lietuvos banko likvidumo paskolų komitetas. Likvidumo paskolos teikimo procesas apibendrintas šiame paveiksle: 

Plačiau apie likvidumo paskolas skaitykite šioje skiltyje.

[[#ex]]

1. Kaip pateikti prašymą ir kokią informaciją jame būtina nurodyti?

Įstaiga prašymą gauti likvidumo paskolą teikia laisva forma. Prašyme turi būti nurodyta išsami informacija:

1. informacija, pagrindžianti, kad įstaiga yra finansų įstaiga, t. y. pagrindinę jos veiklos dalį sudaro finansinių paslaugų teikimas (tuo atveju, jeigu ji nėra Lietuvos banko prižiūrimas finansų rinkos dalyvis) ir jos veikla yra reikšminga tvariam Lietuvos finansų sistemos veikimui dėl jos tiesioginės arba netiesioginės įtakos;

2. prašomos likvidumo paskolos suma eurais, likvidumo paskolos terminas, visos įstaigos turimos galimos likvidumo paskolos užtikrinimo priemonės (likvidumo paskolą užtikrinantis turtas) ir preliminarus jų vertinimas;

3. konkrečios priežastys, dėl kurių įstaiga prašo likvidumo paskolos, ir informacija, patvirtinanti, kad išbandytos visos kitos galimybės pasiskolinti ar kitaip gauti reikiamo likvidumo rinkoje;

4. jei yra, išsami informacija apie garantijas (laidavimus) ir jų sąlygas;

5. įstaigos likvidumo ir mokumo būklė kreipimosi į Lietuvos banką dėl likvidumo paskolos dieną ir prognozė trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais;

6. kita, įstaigos manymu, reikšminga informacija.

Prie prašymo turi būti pridėtas užpildytas likvidumo paskolų klausimynas (21.2 KB download icon).

Prašymas, užpildytas likvidumo paskolų klausimynas ir kita reikalinga informacija turi būti pateikiami Lietuvos bankui raštu:

 • paštu adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;
 • per kurjerį adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius; dokumentus priims Likvidumo paskolų komiteto sekretorė (-ius);
 • el. paštu [email protected].

Atlikdamas vertinimą, Lietuvos bankas atsižvelgia į šiuos kriterijus:

      I. ĮTAKA TVARIAM FINANSŲ SISTEMOS VEIKIMUI

Įstaigos, kuri kreipiasi dėl likvidumo paskolos, veikla turi būti reikšminga tvariam Lietuvos finansų sistemos veikimui dėl jos tiesioginės arba netiesioginės įtakos bent pagal vieną iš šių kriterijų:

 • įtaka Lietuvos ekonomikos finansavimui;
 • įtaka sklandžiam pinigų politikos perdavimui Lietuvos ekonomikai;
 • įtaka kitų Lietuvos finansų sistemos stabilumui svarbių finansų įstaigų, rinkų ir rinkų infrastruktūrų veiklos tvarumui;
 • įtaka fizinių ar juridinių asmenų indėlių ir kitų lėšų apsaugai;
 • įtaka savo vykdomos veiklos sektoriaus veikimo tvarumui, kai šis sektorius yra svarbus Lietuvos finansiniam stabilumui;
 • pagal kitus, Lietuvos banko vertinimu, finansiniam stabilumui svarbius veiksnius.

      II. TURTAS LIKVIDUMO PASKOLAI UŽTIKRINTI

Likvidumo paskolos teikiamos tik toms įstaigoms, kurios turi pakankamai Lietuvos banko reikalavimus atitinkančio turto likvidumo paskolai užtikrinti. Kad Lietuvos bankas galėtų įvertinti, ar įstaigos siūlomos paskolos užtikrinimo priemonės tinkamos, kartu su prašymu suteikti likvidumo paskolą būtina pateikti visus siūlomų įkeisti paskolų ir kito turto teisinius dokumentus. Siekiant, kad vertinimas būtų greitesnis ir tikslesnis, turtą surašykite į siūlomo įkaito formą (30.2 KB download icon) pateikdami kaip galima daugiau informacijos.

      III. IŠBANDYTOS VISOS KITOS GALIMYBĖS GAUTI REIKIAMĄ FINANSAVIMĄ RINKOJE

Finansų įstaiga, prieš pateikdama prašymą gauti likvidumo paskolą, turėtų būti įsivertinusi arba išbandžiusi kitas galimybes atkurti likvidumą – skolinimąsi rinkoje, kapitalo didinimą, susijungimus, pardavimą ir panašiai. Kadangi likvidumo paskolos yra trumpalaikės, įstaiga turi būti numačiusi veiksmų planą, kuris leistų atkurti likvidumą per likvidumo paskolos laikotarpį.

Jeigu įstaiga mano, kad atitinka nurodytus kriterijus, ji gali teikti prašymą Lietuvos bankui, kartu su prašymu pateikdama visą reikalingą informaciją sprendimui dėl likvidumo paskolos suteikimo priimti.


2. Kokios papildomos informacijos gali teirautis Lietuvos bankas?

1. Kokių kitų finansavimo šaltinių ieškojote?

2. Kodėl negali akcininkai įnešti papildomų įnašų į kapitalą ar suteikti paskolos?

3. Kokias galimybes svarstėte ir kokia akcininkų nuomonė dėl verslo pardavimo, kito tokio pačio įsigijimo (ieškant masto ekonomijos)?

4. Kokių dar veiksmų ėmėtės ar planuojate imtis situacijai pagerinti?

5. Jūsų įmonės suteiktų paskolų juridiniams asmenims (JA) ir fiziniams asmenims (FA) portfelio vertė; rinkos dalis veikloje, kurioje manote, kad esate reikšmingi rinkos dalyviai.

6. Jūsų įmonės suteiktų vartojimo paskolų JA ir FA portfelio vertė, rinkos dalis veikloje, kurioje manote, kad esate reikšmingi rinkos dalyviai. Įmonės darbuotojų skaičius, dalis, palyginti su visų tame sektoriuje dirbančiųjų skaičiumi.

7. Kita informacija.


3. Kaip įvertinti, ar finansų įstaigos turimas turtas yra tinkamas įkaitui?

Kartu su prašymu, kurį staiga teikia Lietuvos bankui dėl likvidumo paskolos, turi būti pateikiama kuo išsamesnė informacija apie visą turtą, kurį įstaiga gali įkeisti. Siūloma naudoti šią formą. Lietuvos bankas įvertina turto tinkamumą, atsižvelgdamas į visas aplinkybes kompleksiškai.

Tinkamo įkaitui turto pavyzdžiai:

1. valstybės garantija arba kitos įstaigos, ne likvidumo paskolos prašančios, laidavimas arba garantija, arba

2. likvidumo paskolą gaunančios įstaigos turtas:

 • skolos bei nuosavybės vertybiniai popieriai, biržoje prekiaujami ir investiciniai fondai;
 • kredito reikalavimai;
 • lėšos užsienio valiuta;
 • kitas turtas.

 


4. Kokia galima likvidumo paskolos suma, palūkanos ir terminai?

Kiekvienu atveju Lietuvos bankas priima individualų sprendimą, įvertinęs visą turimą ir iš įstaigos gautą informaciją bei kitas su likvidumo paskolos teikimu susijusias aplinkybes.

Likvidumo paskolos įstaigoms suteikiamos trumpam terminui (įprastai iki 6 mėn.), todėl įstaiga, prašanti likvidumo paskolos, turi būti nusimačiusi likvidumo atkūrimo per artimiausią laikotarpį planą.

Likvidumo paskolos būtų teikiamos už ECB ribinio skolinimosi galimybės palūkanų normą, padidintą ne mažiau kaip 1 procentiniu punktu, tačiau konkreti palūkanų norma priklausytų nuo kiekvienos paskolos sąlygų.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-31