Lietuvos bankas

Viešasis kredito davėjų sąrašas

Kredito davėjas – asmuo, išskyrus fizinį asmenį ir pelno nesiekiantį juridinį asmenį, kuris verslo tikslais teikia arba įsipareigoja suteikti kreditą. Teisę verstis kredito teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į Viešąjį kredito davėjų sąrašą.

Kredito teikimo veiklą ir įrašymo į Viešąjį kredito davėjų sąrašą procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas (toliau – Įstatymas).

[[#ex]]

Įrašymas į Viešąjį kredito davėjų sąrašą

Asmuo gali būti įrašytas į Viešąjį kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje ir 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir priežiūros institucijai pateikia prašymą įrašyti jį į Viešąjį kredito davėjų sąrašą, kartu su juo – priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, patvirtinančius, kad:

  • Įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti asmenys atitinka Įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus;
  • kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės atitinka Įstatymo 12 straipsnio 3 dalies nuostatas.

Mokestis už įrašymą į sąrašą

Prieš pateikiant prašymą dėl įrašymo į Viešąjį kredito davėjų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į sąrašą, kuri šiuo metu yra 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatomi 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Reikalavimai kredito davėjo vadovams ir kredito davėjo dalyviams

Vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, kredito davėjui, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) fizinis asmuo yra pripažintas kaltu padaręs, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

3) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Juridinio asmens vadovas ir valdymo organo nariai turi turėti kvalifikaciją ir patirtį, užtikrinančią tinkamą šiame įstatyme nustatytų pareigų vykdymą. Juridinio asmens vadovo ir valdymo organo narių kvalifikacija ir patirtis vertinama atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Juridinio asmens vadovo ir valdymo organo narių kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.

Kredito davėjas privalo iš anksto pranešti priežiūros institucijai apie visus būsimus Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų pasikeitimus, kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar naujai skiriamas arba planuojamas rinkti vadovas ir (arba) kitas asmuo atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas. Naujai paskirtas arba išrinktas vadovas gali pradėti eiti pareigas, o kitas asmuo – įsigyti Įstatyme nurodytą kredito davėjo balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, tik tada, kai priežiūros institucija pritaria jo kandidatūrai arba įsigijimo sandoriui.


Įstatymu nustatyti terminai

Priežiūros institucija, išnagrinėjusi asmens prašymą įrašyti jį į Viešąjį kredito davėjų sąrašą ir pateiktus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų tinkamai įformintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos gavimo dienos priima sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į Viešąjį kredito davėjų sąrašą. Jeigu yra pateikti ne visi dokumentai, duomenys ir (arba) informacija ar pateiktieji yra neišsamūs ir netikslūs, priežiūros institucija per jos nurodytą terminą paprašo trūkstamų ar patikslintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos, reikalingų sprendimui priimti. Sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į Viešąjį kredito davėjų sąrašą ji priima ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo trūkstamų ar patikslintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos gavimo dienos.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys kredito davėjų veiklą ir įrašymą į Viešąjį kredito davėjų sąrašą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25