Lietuvos bankas

[[#ex]]

Teisės aktai, reglamentuojantys KIS veiklą


Užsienio KIS tarpvalstybinė veikla

I. Užsienio suderintųjų KIS, platinamų Lietuvoje, platinimo tvarka

Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – suderintasis KIS), atitinkančio ES direktyvos 2009/65/EB (toliau – Direktyva) reikalavimus, investiciniai vienetai ar akcijos Lietuvos Respublikoje gali būti pradėti platinti tik šio subjekto buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai informavus jį apie pranešimo dėl ketinimo platinti investicinius vienetus ar akcijas ir kitų būtinų dokumentų perdavimą Lietuvos bankui Europos Komisijos reglamente Nr. 584/2010 (toliau – Reglamentas) nustatyta tvarka. Ši tvarka detalizuojama Lietuvos banko patvirtintoje Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų vienos valstybės ribas peržengiančio platinimo tvarkoje (47 KB download icon).

Investicinių vienetų ar akcijų platinimas – tai suderintojo KIS arba jo valdymo įmonės veikla, kai jie savo arba investuotojo iniciatyva siūlo, parduoda ar kitais būdais platina investuotojams šio suderintojo KIS vienetus.

 1. Pranešimo apie ketinimą platinti investicinius vienetus ar akcijas reikalavimai

Norėdamas platinti suderintojo KIS vienetus Lietuvos Respublikoje, suderintasis KIS ar jo valdymo įmonė savo buveinės valstybės narės priežiūros institucijai turi pateikti:

 • pranešimą, parengtą pagal Reglamento 1 priede nurodytą formą;
 • suderintojo KIS steigimo dokumentus, prospektą, naujausią metų ataskaitą ir pusmečio ataskaitą (jei tokia parengta);
 • pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą.

Pranešimo, parengto pagal Reglamento 1 priedą, B dalyje papildomai turi būti nurodomas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS vienetų platintojas arba platintojai Lietuvos Respublikoje, paraiškų įsigyti ir išpirkti šio KIS vienetus priėmimo pabaigos laikas Lietuvos Respublikoje, konkretūs KIS vienetų įsigijimo, pardavimo ir keitimo mokesčių dydžiai, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikos investuotojams.

Nurodytus dokumentus suderintojo KIS buveinės valstybės narės priežiūros institucija perduoda Lietuvos bankui, taip pat kartu pateikia patvirtinimą, kad suderintasis KIS atitinka Direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas turi būti parengtas lietuvių kalba, kiti dokumentai ar informacija – lietuvių arba anglų kalbomis.

 1. Dokumentų pateikimas Lietuvos bankui

Pranešimas ir kiti pridedami dokumentai bei jų vertimai turi būti pateikti elektroniniu pdf, doc arba docx formatu.

Dokumentus kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės priežiūros institucija Lietuvos bankui turi siųsti elektroninio pašto adresu tl.bl@sticu.

Elektroninis laiškas siunčiamas pavadinimu „Siuntejas_LT_KIS pavadinimas_ISIN kodas_dalies Nr.“, kur:

 • siuntėjas – kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies kodas pagal ISO 3166-1-alpha-2;
 • ISIN kodas – nurodomas, jeigu kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS turi ISIN kodą. Jeigu dėl kelių skirtingų kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS vienetų klasių ir (arba) serijų šis KIS turi kelis ISIN kodus, šio kodo elektroninio laiško pavadinime nurodyti nereikia;
 • dalies Nr. – skaičius, žymintis sudėtinio elektroninio laiško dalį (nurodoma, jeigu siunčiamas sudėtinis elektroninis laiškas).

Elektroninis laiškas kartu su priedais turi būti ne didesnės nei 30 MB apimties. Siunčiami dokumentai visada turi būti suglaudinti su ZIP arba RAR. Jei šių priemonių nepakanka, siunčiamas dokumentų paketas turi būti išskaidomas į kelis dokumentų paketus (sudėtinius elektroninius laiškus). Elektroniniame laiške negali būti naudojamos šifravimo priemonės (angl. encryption).

 1. Platinimo pradžia

Suderintasis KIS ar jo valdymo įmonė gali pradėti platinti investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje tik po to, kai jo buveinės valstybės narės priežiūros institucija jį informuoja apie pranešimo bei kitų būtinų dokumentų perdavimą Lietuvos bankui.

 1. Platinimo reikalavimai

Suderintojo KIS vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje gali platinti tik šie subjektai:

 • kredito įstaigos, turinčios teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje;
 • finansų maklerio įmonės, turinčios teisę teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje arba finansų patarėjo įmonės, turinčios Lietuvos priežiūros institucijos išduotą licenciją;
 • investicijų valdymo įmonės, turinčios teisę teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Kitoje valstybėje narėje įsteigtas suderintasis KIS, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami Lietuvos Respublikoje, ar jo valdymo įmonė privalo Lietuvos Respublikos investuotojams pateikti visą informaciją ir dokumentus, kuriuos šis subjektas pagal jo buveinės valstybės narės teisės aktų reikalavimus turi pateikti investuotojams savo buveinės valstybėje narėje. Trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS ar jo valdymo įmonė privalo Lietuvos Respublikos investuotojams pateikti visą informaciją ir dokumentus pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo II skyriaus antrojo skirsnio reikalavimus.

 1. Reklamos reikalavimai

KIS reklamos reikalavimai nustatyti:

 1. Dokumentų pakeitimai

Apie visus pranešimo ir kitų pateiktų dokumentų (žr. 1 punktą) atnaujinimus ir pakeitimus suderintasis KIS arba jo valdymo įmonė turi pranešti Lietuvos bankui elektroninio pašto adresu tl.bl@bl-sticu ir nurodyti, kur galima gauti šių dokumentų elektronines versijas.

Šiame punkte nurodytame elektroniniame laiške suderintasis KIS arba jo valdymo įmonė gali aprašyti, kokie atitinkamų dokumentų atnaujinimai ar pakeitimai buvo padaryti, arba elektroninio laiško priede pateikti šio dokumento atnaujintą versiją. Visi elektroninio laiško priede teikiami dokumentai turi būti pateikti elektroniniu pdf, doc ar docx formatu.

 1. Platinimo nutraukimas

Suderintojo KIS vienetų ar akcijų platinimo Lietuvos Respublikoje nutraukimo tvarka nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 125 straipsnyje.  

Nuorodos į aktualius teisės aktus:

II. KIS valdytojams taikomi tarpvalstybinės veiklos mokesčiai ir rinkliavos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kokius mokesčius ir rinkliavas taiko Lietuvos bankas, vykdydamas savo pareigas, susijusias su kitose ES valstybėse narėse įsteigtų alternatyviųjų KIS valdytojų, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 345/2013 3 straipsnio pirmos pastraipos c punkte ir užregistruotų pagal šio reglamento 14 straipsnį, reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 346/2013 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir užregistruotų pagal to reglamento 15 straipsnį, ir suderintųjų KIS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla.

Ši informacija skelbiama vykdant įpareigojimus, nustatytus 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014, 10 straipsnyje, tai yra savo interneto svetainėje viešai paskelbti ir tvarkyti atnaujintą informaciją, kurioje pateikiami pirmiau nurodyto reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai ar rinkliavos arba, kai taikoma, tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo metodika bent jau tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Lietuvos bankas netaiko mokesčių ir rinkliavų už jo vykdomas pareigas, susijusias su pirmiau nurodytų KIS valdytojų tarpvalstybine veikla.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-02