Lietuvos bankas

Finansų patarėjo įmonės licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu finansų patarėjo įmonės licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) finansų patarėjo įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Finansų patarėjo įmonės licencija

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnis nustato, kad finansų patarėjo įmonė, turinti priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją, turi teisę teikti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 13 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytas investicines paslaugas dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių ir kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių, jeigu įmonė nesaugo klientų lėšų ir finansinių priemonių ir dėl to negali tapti klientų skolininke, o klientų pavedimus gali perduoti tik:

 • valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms;
 • valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms;
 • trečiosiose šalyse įsteigtiems finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų filialams, kuriems taikomi ne mažiau griežti reikalavimai, negu nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose;
 • kolektyvinio investavimo subjektams, kurie, vadovaujantis jų buveinės valstybės narės teisės aktais, turi teisę viešai platinti kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius, taip pat jų valdytojams;
 • nekintamojo kapitalo investicinėms bendrovėms, kaip jos apibrėžtos 1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB 15 straipsnio 4 dalyje, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Finansų patarėjo įmonės kapitalas ir civilinės atsakomybės draudimas

Finansų patarėjo įmonei netaikomi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 12 ir 15 straipsniuose nustatyti kapitalo ir kiti riziką ribojantys reikalavimai, tačiau ji privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 29 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Finansų patarėjo įmonė privalo turėti draudimo apsaugą visą savo veiklos laiką.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į finansų patarėjo įmonę, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai prasideda dar iki prašymo išduoti licenciją pateikimo. Mes skatiname FPĮ licencijos aktyviai siekiančius asmenis dar vykstant planavimui kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda geriau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, nurodyti mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, turinčius įtakos licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • išankstinis vertinimas – potencialios finansų patarėjo įmonės atstovų susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, prašymą išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją priima nagrinėti;
 • prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktu dokumentus, Lietuvos banko valdyba nagrinėja Priežiūros tarnybos pateiktą apibendrintą informaciją ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti.

Įstatymu nustatyti terminai

Apie sprendimą dėl licencijos išdavimo priežiūros institucija praneša paraišką pateikusiai įmonei ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Lietuvos bankui pareikalavus papildomų duomenų ar paaiškinimų, terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai finansų sektoriaus naujokams, o ir patyrusiems specialistams, ne visada gali būti aiškūs, skatina finansų patarėjo įmonės licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) finansų patarėjo įmonės keliamus reikalavimus.

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, nes tokie susitikimai jie padėjo ne tik gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių, tačiau paprastai numatomas mažiausiai vienas išankstinis susitikimas, skirtas susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokios licencijos reikia arba kokia tinkama. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra finansų patarėjo įmonės licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos finansų patarėjo įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo finansų patarėjo įmonės licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už finansų patarėjo įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip jos bus siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Finansų patarėjo įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl finansų patarėjo įmonės licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Finansų patarėjo įmonės licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 574 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinės bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI internetiniame puslapyje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai finansų patarėjo įmonei keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama finansų patarėjo įmonės turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai finansų patarėjo įmonės, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti finansų patarėjo įmonės licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai privalo atitikti finansų patarėjo įmonės veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • finansų patarėjo įmonės ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys FPĮ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi būti gebantys užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą FPĮ valdymą, nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;
 • planuojamas veiklos planas turi atitikti finansų patarėjo įmonės steigėjų (akcijų ir (arba) balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsima finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimo metu turi būti pasirengęs saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas.

Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių Lietuvos banko skyrių ir Priežiūros tarnybos specialistai. Jie pateikia bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • vykdoma reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnyba bendrovei teikia pastabas, o ji pagal jas turi pašalinti nustatytus trūkumus.

Dokumentų vertinimo trukmė ir detalumas priklauso nuo prašyme ir veiklos plane nurodytų planuojamų veiklų kiekio. Jei prašoma išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją ne visoms pagal finansų patarėjo įmonės licenciją galimoms paslaugoms teikti, pateikiamų duomenų apimtis turėtų būti mažesnė, todėl ir vertinimas galėtų vykti sparčiau.

Visi prašymą išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija siekiant finansų patarėjo įmonės licencijos

Lietuvos bankui kartu su prašymu išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją pateikiama:

 • veiklos planas, parengtas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus;
 • dokumentai ir duomenys apie juridinį asmenį:

            1) juridinių asmenų registro išrašas;

            2) aktuali registruotų įstatų redakcija;

            3) nuolatinio valdymo organo buveinės adresas;

            4) paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai;

            5) nepriklausomo auditoriaus išvada (jeigu finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituoti);

 • duomenys apie dalyvius;
 • duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų priedas) (toliau – anketa), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;
 • duomenys apie glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų pobūdį (kapitalas, valdymas ar kt.);
 • duomenys apie glaudžius ryšius su trečiosios šalies fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti šalį, su kurios fiziniais ar juridiniais asmenimis sieja glaudus ryšys, šiuos asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų priežastį (kapitalas, valdymas ar kt.), taip pat patvirtinti, kad nurodytos šalies asmenų statusą reglamentuojantys įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir šių reikalavimų įgyvendinimas netrukdys Lietuvos bankui vykdyti veiksmingą priežiūrą;
 • duomenys apie įdarbintus ar ketinamus įdarbinti finansų maklerius;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimą;
 • dokumentai ir duomenys apie priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad laikomasi finansų patarėjo įmonėms keliamų organizacinių ir investicinių paslaugų teikimo reikalavimų;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad finansų patarėjo įmonė turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

   

FPĮ licencijavimo tvarka nustatyta 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarime Nr. 03-264 „Dėl finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys finansų paslaugų patarėjų veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05