Lietuvos bankas

Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą

Šio gido tikslas – supažindinti suinteresuotuosius asmenis su draudimo brokerių įmonių (toliau – DBĮ) įrašymo į Lietuvos banko tvarkomą DBĮ sąrašą tvarka, DBĮ keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, nurodyti, kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu įrašyti į DBĮ sąrašą, ir identifikuoti kitus svarbius aspektus.

[[#ex]]

Draudimo brokerių įmonės veikla

Draudimo brokerių įmonė turi teisę vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu, tačiau draudimo brokerių įmonė privalo visuomet veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Draudimo produktų platinimas – ūkinė veikla, kai konsultuojama dėl galimybės sudaryti draudimo sutartis, siūloma sudaryti draudimo sutartis ar atliekamas kitas su draudimo sutarčių sudarymu susijęs parengiamasis darbas, taip pat ūkinė veikla, kai sudaromos draudimo sutartys arba teikiama pagalba administruojant ir vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, įskaitant informacijos apie vieną ar daugiau draudimo sutarčių teikimą pagal kriterijus, kuriuos draudėjas pasirenka internetu arba kitomis priemonėmis, ir draudimo produktų sąrašo pagal rangą sudarymą, įskaitant kainų ir produktų palyginimą, arba draudimo sutarties kainos nuolaidą, kai draudėjas gali tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti draudimo sutartį internetu arba kitomis priemonėmis. Draudimo produktų platinimu nelaikoma:
1) nenuolatinis informacijos draudimo klausimais teikimas vykdant kitokią profesinę veiklą, kai informacija teikiama neturint tikslo padėti informacijos gavėjui sudaryti ar vykdyti draudimo sutartį;
2) vien tik draudžiamųjų įvykių administravimas, žalos (nuostolių) ir reikalavimo išmokėti draudimo išmoką dydžio nustatymas bei ekspertinis reikalavimų išmokėti draudimo išmoką vertinimas;
3) vien duomenų ir informacijos apie potencialius draudėjus teikimas draudimo tarpininkams, draudimo įmonėms, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti draudimo sutartį, ar vien informacijos apie draudimo produktus, draudimo tarpininką, draudimo įmonę teikimas potencialiems draudėjams, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti draudimo sutartį.
 


Įrašymo į DBĮ sąrašą procesas

Tvarkydamas DBĮ sąrašą Lietuvos bankas laikosi kiek įmanoma atviresnio požiūrio. Mes skatiname visus kuo anksčiau kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda geriau išaiškinti įrašymo į DBĮ sąrašą tvarką ir jos reikšmę, mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbius šio proceso aspektus. 
Galima išskirti šiuos esminius įrašymo į DBĮ sąrašą etapus: 
•    išankstinis vertinimas – potencialios draudimo brokerių įmonės susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
•    prašymo įrašyti į DBĮ sąrašą pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, priima prašymą nagrinėti;
•    prašymo įrašyti į DBĮ sąrašą ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – jei yra pateikti visi reikalaujami dokumentai ir nėra akivaizdžių formalių trūkumų, Priežiūros tarnyba atlieka prašymo ir dokumentų turinio nagrinėjimą. Mūsų patirtis rodo, kad pateikti dokumentai tik išimtiniais atvejais neturi vienokių ar kitokių trūkumų, todėl paprastai Priežiūros tarnyba teikia prašymą pateikusiai įmonei pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo. Tokiu atveju nagrinėjimo terminas pratęsiamas; 
•    įrašymas arba atsisakymas įrašyti į DBĮ sąrašą – baigęs vertinti pateiktus dokumentus, Lietuvos bankas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl įmonės įrašymo arba atsisakymo įrašyti į DBĮ sąrašą.
 


Įstatymuose numatyti terminai

Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti įmonę į DBĮ sąrašą ir apie priimtą sprendimą įmonę informuoja per 3 mėn. nuo prašymo ir visų dokumentų bei informacijos gavimo dienos.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas suprasdamas, kad teisės aktai ne visada gali būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina įmones, siekiančias būti įrašytomis į DBĮ sąrašą, dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kad šis suteiktų daugiau informacijos apie įrašymo tvarką ir prašymo teikiančioms įmonėms keliamus reikalavimus. 
Įmonių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, kadangi juose jie galėjo gauti atsakymus į kilusius klausimus. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymą teikiančios įmonės patirties ir žinių. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko specialistai, tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir daugiau specialistų. 
Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti: 
•    kas ir kokia yra įmonė, siekianti būti įrašyta į DBĮ sąrašą, kokio pobūdžio įmonė bus kuriama; 
•    kas yra (bus) būsimos draudimo brokerių įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis; 
•    ar įmonė, siekianti būti įrašyta į DBĮ sąrašą, priklauso įmonių grupei; 
•    asmenis, kurie bus atsakingi už draudimo brokerių įmonės valdymą; 
•    verslo plano santrauką; 
•    planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip planuojama ją pasiekti, kainodarą ir kitą susijusią veiklą; 
•    draudimo brokerių įmonės finansavimo šaltinius; 
•    numatomą darbuotojų skaičių; 
•    planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą) (angl. outsourcing). 
Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname įmones, ketinančias teikti prašymą įrašyti į DBĮ sąrašą, prieš numatomą susitikimą atsakyti į pirmiau nurodytus klausimus, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus išnagrinėti išsamiau.
 


Įrašymo į DBĮ sąrašą mokestis

Prieš pateikiant prašymą įrašyti į DBĮ sąrašą būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į DBĮ sąrašą, šiuo metu ji yra 201 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje. Dokumentas, įrodantis, kad rinkliava sumokėta, turi būti pateikiamas Priežiūros tarnybai kartu su prašymu įrašyti į DBĮ sąrašą.


Svarbiausi draudimo brokerių įmonei keliami reikalavimai

Siekiant, kad prašymą teikianti įmonė tenkintų visus keliamus reikalavimus, taip pat kad įrašymo į DBĮ sąrašą procesas būtų kaip įmanoma sklandesnis ir trumpesnis, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau teikiant prašymą būtų pateikti kuo teisingesni ir išsamesni dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, kurie gali nulemti draudimo brokerių įmonės įrašymą į sąrašą, galima išskirti šiuos esminius elementus: 
•    pateikti dokumentai privalo atitikti DBĮ ir jų priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktuose nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys; 
•    draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys ir joje dalyvaujančios įmonės privalo būti nepriekaištingos reputacijos; 
•    įmonės vadovai turi būti tinkami eiti pareigas; 
•    verslo planas turi atitikti draudimo brokerių įmonės steigėjų (akcijų ir (arba) balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o įmonė, siekianti būti įrašyta į DBĮ sąrašą, turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti draudimo brokerių įmonės paslaugas. 
Draudimo brokerių įmonė turi atitikti kitus Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Draudimo įstatymas) ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių Priežiūros tarnybos skyrių specialistai, jie suformuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl įrašymo į DBĮ sąrašą. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie veiksmai: 
•   reguliariai komunikuojama ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios įmonės atstovais; 
•  pateiktuose dokumentuose nustačius reikšmingų trūkumų, Priežiūros tarnyba teikia įmonei pastabas, pagal kurias įmonė turi nustatytus trūkumus pašalinti. Paprašius papildomos informacijos ar duomenų, sprendimas priimamas per 3 mėn. nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos.
Visos prašymą pateikusios įmonės turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą susijusią informaciją ir informuoti apie proceso eigą. nes mūsų siekis yra bendradarbiavimu pagrįsti Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykiai.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Kreipiantis dėl įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą pateikiama:
1) prašymas įrašyti į draudimo brokerių įmonių sąrašą;
2) informacija ir dokumentai, kuriais patvirtinama, kad draudimo brokerių įmonės priežiūros ir valdymo organų nariai atitinka Draudimo įstatymo 1581 straipsnio 2 dalyje nustatytus tinkamumo reikalavimus, o vadovas turi ir bent minimalių būtiniausių žinių, nustatytų Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-93 „Dėl Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (duomenys apie priežiūros ir valdymo organų narius pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketose, kurių forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – anketa), vadovui šioje anketoje pateikiant informaciją ir apie turimas bent minimalias būtiniausias žinias, kaip nustatyta šiame punkte);
3) informacija ir dokumentai, kuriais patvirtinama, kad draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys ir joje dalyvaujančios įmonės yra nepriekaištingos reputacijos (duomenys apie kontroliuojančius asmenis ir dalyvaujančias įmones pateikiami Pranešimo apie siūlomą įsigijimą anketose, kurių forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“);
4) informacija apie prašymą teikiančio asmens dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, tapatybę ir jų turimos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydį ir asmenų, susijusių glaudžiais ryšiais, tapatybę, taip pat duomenys, kuriais patvirtinama, kad šių asmenų dalyvavimas draudimo brokerių įmonės veikloje nesudarys kliūčių priežiūros institucijai veiksmingai vykdyti draudimo brokerių įmonės priežiūrą;
5) informacija apie naudojamas draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšų apsaugos priemones, nustatytas Draudimo įstatymo 161 straipsnio 6 dalyje;
6) profesinės civilinės atsakomybės draudimo, nustatyto Draudimo įstatymo 161 straipsnio 3 dalyje, liudijimas;
7) veiklos planas, kuriame aprašomos ketinamos teikti paslaugos, planuojamas asmenų, kuriems ketinama teikti paslaugas, skaičius, apyvarta, įmonės vidaus struktūra, veiklos teritorija, nurodomas ketinamų įdarbinti draudimo brokerių skaičius ir priemonės, skirtos draudėjų, apdraustųjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų apsaugai;
8) dokumentas, kuriuo patvirtinamas valstybės rinkliavos sumokėjimas.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys DBĮ veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05