Lietuvos bankas

Lietuvos bankas nustato draudimo veiklos riziką ribojančius normatyvus, jų dydžius ir skaičiavimo metodiką.

[[#ex]]

Draudimo įmonių veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai

Draudimo įmonė privalo sudaryti pakankamus techninius atidėjinius visiems savo įsipareigojimams pagal draudimo sutartis įvykdyti.

Be to, draudimo įmonė privalo atitikti kapitalo reikalavimus.

Mokumo kapitalo reikalavimas, apskaičiuojamas įvertinus tiek dabartinę veiklą, tiek veiklą, planuojamą per kitus 12 mėnesių, ir visą draudimo įmonės riziką (draudimo veiklos, rinkos, kredito, operacinę) ir parodo, kiek kapitalo turi turėti draudimo įmonė, kad užtikrintų, jog su 99,5 proc. tikimybe ji galės padengti nenumatytus nuostolius ir vykdyti savo įsipareigojimus draudėjams per artimiausius 12 mėnesių. Draudimo įmonė privalo apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimą ne rečiau kaip kartą per metus, nuolat stebėti ir užtikrinti mokumo kapitalo reikalavimo padengimą tinkamomis nuosavomis lėšomis.

Minimalaus kapitalo reikalavimas yra mažiausia galima kapitalo suma, norint draudimo veiklą pradėti ir ją tęsti. Minimalaus kapitalo reikalavimas negali būti mažesnis kaip 25 proc. ar didesnis kaip 45 proc. draudimo ar perdraudimo įmonės mokumo kapitalo reikalavimo, tačiau negali būti mažesnis nei:

  • 2 700 000 Eur – draudimo įmonės, vykdančios ne gyvybės draudimo veiklą;
  • 4 000 000 Eur – draudimo įmonės, vykdančios gyvybės draudimo veiklą;
  • 4 000 000 Eur – draudimo įmonės, vykdančios bent vienos iš Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 10–15 punktuose nurodytoms draudimo grupėms priklausančios draudimo rizikos draudimo veiklą;
  • 3 900 000 Eur – perdraudimo įmonės.

Draudimo ar perdraudimo įmonė visą savo turtą turi investuoti laikydamasi apdairumo principo. Draudimo ar perdraudimo įmonė visą turtą, ypač dengiantį minimalų kapitalo ir mokumo kapitalo reikalavimą, turi investuoti užtikrindama viso investicijų portfelio saugumą, kokybę, likvidumą, pelningumą ir prieinamumą. Techninius atidėjinius dengiantį turtą draudimo įmonė turi investuoti atsižvelgdama į draudimo ir perdraudimo įsipareigojimų pobūdį ir trukmę.


Draudimo tarpininkų įmonėms taikomi priežiūriniai reikalavimai

Draudimo tarpininkų įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas.

Draudimo brokerių įmonės kapitalo reikalavimai:

Nuo 2024 m. spalio 9 d. įsigaliojus Europos Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) 2024/896:

  • įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 18 750 Eur;
  • nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 4 proc. per finansinius metus draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų, kurios mokėtinos draudikams, ir ne mažesnis kaip 23 480 Eur.

Draudimo brokerių įmonės veiklos reikalavimai:

  • draudimo brokerių įmonė privalo atidaryti atskirą banko sąskaitą, į kurią pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos ir draudikų lėšos, skirtos šiems asmenims išmokėti;
  • privalo turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei kaip 1 300 380 Eur vienam draudiminiam įvykiui ir 1 924 560 Eur visiems draudiminiams įvykiams per metus draudimo sumai.

Nuo 2024 m. spalio 9 d. įsigaliojus Europos Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) 2024/896:

  • draudimo brokerių įmonė privalės turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei kaip 1 564 610 Eur vienam draudiminiam įvykiui ir 2 315 610 Eur visiems draudiminiams įvykiams per metus draudimo sumai.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-27