Lietuvos bankas

Elektroninio prašymo pateikimas

Elektroninio prašymo pateikimo tikslas – palengvinti potencialių Lietuvos finansų rinkos dalyvių „įėjimą" į rinką, panaikinant būtinybę pateikti popierinius dokumentus, kartu kaip įmanoma labiau įtraukiant prašymo teikėjus į patį licencijavimo procesą.

[[#ex]]

Prašymų rūšys

Šiame projekto įgyvendinimo etape Lietuvos bankas suteikia galimybę pateikti prašymus dėl:

 • banko licencijos išdavimo;
 • specializuoto banko licencijos išdavimo;
 • elektroninių pinigų įstaigos licencijos išdavimo;
 • elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos išdavimo;
 • mokėjimo įstaigos licencijos išdavimo;
 • mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos išdavimo;
 • mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licencijos išdavimo;
 • finansų maklerio įmonės licencijos išdavimo;
 • draudimo veiklos licencijos išdavimo;
 • draudimo brokerio įmonės licencijos išdavimo;
 • valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatmą, licencijos išdavimo;
 • valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, licencijos išdavimo;
 • valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, leidimo išdavimo;
 • įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą;
 • įrašymo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą;
 • įrašymo į valiutos keityklos operatorių sąrašą;
 • įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
 • įrašymo į viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą;
 • įrašymo į viešąjį kredito davėjų sąrašą (veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą);
 • įrašymo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašą;
 • įrašymo į viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą arba viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą.

Prieš pateikdami Lietuvos bankui prašymą išduoti licenciją, susipažinkite su visa toliau pateikta informacija. Netinkamai pateiktas prašymas gali būti atmestas ir dėl formalių trūkumų.

Visoms licencijuojamosioms finansų įstaigoms keliami reikalavimai išdėstyti Lietuvos banko licencijavimo gide.


Kaip teisingai pateikti prašymą?

Teikiant dokumentus privaloma laikytis prašymų pateikimą Lietuvos bankui reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tikslių reikalavimų:

 • teisę pateikti prašymą elektroniniu būdu turi tik pats licencijuojamasis subjektas (jo atstovas) ir tam tinkamą atstovavimo pagrindą įrodantį dokumentą turintis asmuo;
 • dokumentų, kuriuos būtina pateikti kartu su prašymu, sąrašas nustatytas atitinkamo finansų rinkos dalyvio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atžvilgiu taikomos šių įstaigų licencijavimo taisyklės;
 • Lietuvos bankui turi būti pateikti originalūs dokumentai arba notaro patvirtinti nuorašai (kopijos, išrašai). Elektroniniu būdu pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu asmeniškai to asmens, kurio vardu parengtas dokumentas. Jei originalus dokumentas pasirašytas fiziškai, pateikiant jį elektroniniu būdu dokumentas turi būti dar kartą pasirašytas to asmens elektroniniu parašu arba pateikiama tokio dokumento tikrumo žyma patvirtinta kopija (skenuota versija), pasirašyta elektroniniu parašu asmens, turinčio teisę patvirtinti kopijos tikrumą (dokumentą sudariusio juridinio asmens tinkamai įgaliotas atstovas arba pateikiančiam asmeniui atstovaujantis advokatas);
 • prašymas išduoti licenciją ir kiti Lietuvos bankui pateikiami dokumentai privalo būti parengti lietuvių arba anglų kalbomis. Dokumentai, parengti kitomis kalbomis, privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu;
 • Lietuvos bankui pateikiami užsienio valstybėse parengti ir (ar) išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma „APOSTILLE“, išskyrus įstatymuose ar tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus;
 • teikiami dokumentai turi būti atspausdinti arba surašyti ranka aiškiai įskaitomomis raidėmis, tvarkingi (lapai nesuplėšyti, nesuglamžyti ir pan.) ir turi atitikti kitus dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • pateikiami dokumentai turi būti atskirti vienas nuo kito ir pavadinti aiškiai identifikuojančiais pavadinimais. Subendrintus dokumentus galima pateikti tik tuo atveju, jei taip siekiama sujungti sistemiškai panašius dokumentus (pavyzdžiui, informacija apie vadovus – anketos, CV, asmens tapatybės dokumento kopija, diplomo kopija – gali būti pateikiama viename faile);
 • prašymo teikimo formą galima išsaugoti neužbaigtą, ją galima baigti pildyti prisijungus vėliau. Atkreipiame dėmesį, kad po to, kai Lietuvos bankui pateiksite prašymą, informacijos ir įkeltų dokumentų koreguoti nebegalėsite, todėl prašymą teikite tik įsitikinę, kad visa pateikta informacija teisinga.

Mes tikimės, kad prašymą teikiantis asmuo yra pasirengęs aktyviai dalyvauti Lietuvos ir Europos finansų rinkoje, gebantis ir galintis sėkmingai plėtoti planuojamą verslą. Taip pat suprantame, kad licencijavimo etapas – tai tik pasirengimas pradėti sėkmingą verslą ir jo metu kartais tenka nežymiai koreguoti verslo modelį, todėl toleruojame tokius planų ir dokumentų pakeitimus. Vis dėlto, pasikeitus planams ar situacijai, pakoregavus pateiktus dokumentus, asmuo, pateikęs prašymą išduoti licenciją, privalo apie tai informuoti Lietuvos banką per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo. Atsižvelgdamas į atnaujintos informacijos pobūdį, Lietuvos bankas atlieka papildomą vertinimą, o tai šiek tiek pailgina licencijavimo procesą.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymą teikiančio asmens prašymu dokumentų vertinimas gali būti nutrauktas ir prašymas grąžinamas bet kuriame prašymo išduoti licenciją nagrinėjimo etape (siekiant atgauti už licencijos išdavimą sumokėtą mokestį prašome kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).


Prašymo nagrinėjimas

Lietuvos bankui pateiktas prašymas užregistruojamas ir prašymą teikiančio asmens paskyroje suformuojama žyma apie pateiktą prašymą. Viso prašymo nagrinėjimo metu prašymą pateikęs asmuo savo paskyroje gali susipažinti su šia svarbiausia vertinimo informacija:

 • prašymo teikėjo identifikaciniais duomenimis;
 • vertinimo būkle (pranešimu, kad prašymas priimtas vertinti arba atmestas, ir kt.);
 • užregistravimo data;
 • pirminio patikrinimo terminu;
 • pateiktų dokumentų sąrašu.

Atkreipiame dėmesį, kad užregistravus pateiktą prašymą Lietuvos banko specialistai gali su jumis susisiekti nurodytais kontaktais, todėl jie turi būti tikslūs ir išsamūs.

Peržiūrėjus jūsų pateiktą prašymą ir papildomus dokumentus ir nenustačius formalių trūkumų, prašymas priimamas vertinti. –Jeigu nustatoma trūkumų, prašymas atmetamas, nurodant tokio sprendimo priežastis. Priimti vertinti dokumentai paskirstomi vertinime dalyvaujantiems specialistams. Jie su jumis susisieks, jeigu proceso metu bus nustatyta trūkumų arba paaiškės, kad trūksta informacijos, ir paprašys atlikti atitinkamus pakeitimus. Galiausiai, įvertinus, kad paraiška neturi trūkumų, prašymas bus perduotas sprendimo priėmėjui ir jis priims sprendimą dėl licencijos išdavimo.


Neteisingos informacijos pateikimo pasekmės

Jeigu Lietuvos bankas nustato, kad buvo pateikta galimai melaginga ar apgaulinga informacija, jis perduoda šią informaciją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. Tokio fakto nustatymas gali daryti įtaką priimant sprendimą.

[[#ex]]

Prašymo pateikimas 

Prieš pateikdami Lietuvos bankui prašymą išduoti licenciją, susipažinkite su visa šioje skiltyje pateikiama informacija. Netinkamai pateiktas prašymas gali būti atmestas ir dėl formalių trūkumų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04