Vlado Jurgučio premija

Vlado Jurgučio premija

Vlado Jurgučio premiją įsteigė Lietuvos banko valdyba, pabrėždama centrinės bankininkystės svarbą ir norėdama įamžinti akademiko, profesoriaus, pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Premija ne dažniau kaip kartą per metus skiriama už reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslo darbus (parengtas spaudai ar išleistas knygas, monografijas, publikuotus mokslo straipsnius, tyrimus ir jų rezultatus, apgintas daktaro, habilituoto mokslų daktaro disertacijas) Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonomikos srityse. Premijos dydis – 15 000 Eur  (nuo 2015 m. ). Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija, vadovaudamiesi Lietuvos banko ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutartimi, bendradarbiauja skirdami premiją.

Siūlymų pateikimo tvarka

Siūlymai Vlado Jurgučio premijai gauti priimami kiekvienais metais nuo rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki rugsėjo 1 d. (jeigu ši diena yra ne darbo diena, siūlymas teikiamas paskutinę rugpjūčio mėn. darbo dieną) 14.00 val.

Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys. Siūlant pretendentą premijai gauti, turi būti pateikiama (lietuvių arba anglų k.):

  • pretendentą siūlančio vieno ar kelių fizinių ir (ar) juridinių asmenų parašais patvirtintos rekomendacijos (originalai);

  • pretendento gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas, darbų sąrašas, darbų recenzijos;

  • pretendento darbai, už kuriuos siūloma premijuoti;

  • pretendento kontaktai (deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninis paštas ir kt.).

Pretendentus siūlyti Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisijos vardu ir užregistravus Lietuvos banko raštinėje (adresu korespondencijai: Totorių g. 4, LT–01121 Vilnius).

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į Lietuvos banko Komunikacijos departamentą (me...@lb.lt).

Apie Vlado Jurgučio premiją

Vlado Jurgučio premiją Lietuvos banko valdyba įsteigė 1997 m. Nuo įsteigimo premija skirta:

2015 m. – Gediminui Vaskelai už monografiją „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“.
2012 m. – Vladui Terleckui už monografiją „Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915 m.“
2010 m. – prof. Antanui Tylai už monografiją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ ir dr. Vytautui Valvoniui – už pastarųjų 5 metų darbus bankininkystės, ypač kredito rizikos valdymo, srityje, taip pat už praktinę naudą gerinant rizikos valdymą bankuose bei stiprinant bankų veiklos patikimumą.
2008 m. – Arūnui Dulkiui, Juozui Galkui ir Stanislovui Sajauskui už darbą „Lietuvos monetos“.
1999 m. – Vladui Terleckui už 1995 – 1999 m. išleistas knygas ir paskelbtus straipsnius Lietuvos bankininkystės istorijos tema.
1998 m. – Stasiui Sajauskui ir Dominykui Kaubriui už darbą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės numizmatika“.
1997 m. – prof. Alfonsui Žilėnui už reikšmingus darbus bankininkystės ir finansų srityse.

Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisija

Lietuvos banko valdybai ir Lietuvos mokslų akademijos prezidiumui siūlymą dėl premijos skyrimo laureatui (laureatams) teikia Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisija, jos nario kadencija yra 3 metai. 2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino tokios sudėties Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisiją:

prof. Antanas Buračas, Lietuvos mokslų akademijos narys;

prof. Jonas Čičinskas;

dr. Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys;

prof. Romas Lazutka, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys;

prof. Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos katedros profesorius;

dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas;

dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas.

Rotacijos principu komisijos pirmininku išrinktas dr. Marius Jurgilas.