Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS
DĖL VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ MOKUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2013 m. kovo 19 d. Nr. 03-62
Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 145-6812) 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (Žin., 2011, Nr. 1-1; Nr. 146-6830) 8 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 146-6830) 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     1. Patvirtinti Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatus (pridedama).
     2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 1-33 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 32-1529).
     3. Nustatyti, kad:
     3.1. šiuo nutarimu patvirtinti Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai taikomi visiems vartojimo kreditams, teikiamiems nuo šių nuostatų įsigaliojimo dienos, neatsižvelgiant į tai, kada buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, išskyrus restruktūrizuojamus vartojimo kreditus;
     3.2. šis nutarimas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.;
     3.3. vartojimo kredito gavėjo mokėjimo sąskaitoje arba vartojimo kredito gavėjui suteikiamoje mokėjimo priemonėje nustatomoms kredito linijoms (kredito limitams), neviršijančioms kredito gavėjo 4 (keturių) mėnesių tvarių pajamų dydžio arba 20 tūkst. litų, atsižvelgiant į mažesnį, šiuo nutarimu patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai taikomi nuo 2013 m. spalio 1 d.

 


Valdybos pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                                                                                          Darius Petrauskas