Grafikas
Lietuvos centrinės kredito unijos balansinė ataskaita (tūkst. Lt)

 2014 m. I I I ketv.2014 m. I V ketv.
Grynieji pinigai, lėšos centriniuose bankuose ir kiti indėliai iki pareikalavimo51 110129 557
Grynieji pinigai3 -
Lėšos centriniuose bankuose49 178127 878
Kiti indėliai iki pareikalavimo1 9291 679
Prekybai laikomas finansinis turtas - 951
Išvestinės finansinės priemonės - 951
Nuosavybės priemonės - -
Skolos vertybiniai popieriai - -
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - -
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje - -
Nuosavybės priemonės - -
Skolos vertybiniai popieriai - -
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - -
Parduoti laikomas finansinis turtas98 783108 753
Nuosavybės priemonės - -
Skolos vertybiniai popieriai98 783108 753
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - -
Paskolos ir gautinos sumos90 52475 266
Skolos vertybiniai popieriai - -
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai90 52475 266
Iki termino laikomos investicijos66 68364 694
Skolos vertybiniai popieriai66 68364 694
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - -
Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita673 -
Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose - -
Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones - -
Materialusis turtas1 6361 610
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai1 6361 610
Investicinis turtas - -
Nematerialusis turtas1 5711 734
Prestižas - -
Kitas nematerialusis turtas1 5711 734
Mokesčių turtas1 8761 805
Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas - -
Atidėtųjų mokesčių turtas1 8761 805
Kitas turtas266275
Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti - -
IŠ VISO TURTO313 122384 645
Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai - 981
Išvestinės finansinės priemonės - 981
Trumposios pozicijos - -
Indėliai - -
Išleisti skolos vertybiniai popieriai - -
Kiti finansiniai įsipareigojimai - -
Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje - -
Indėliai - -
Išleisti skolos vertybiniai popieriai - -
Kiti finansiniai įsipareigojimai - -
Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai281 366352 588
Indėliai225 324297 310
Išleisti skolos vertybiniai popieriai - -
Kiti finansiniai įsipareigojimai56 04255 278
Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita484 -
Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose - -
Atidėjiniai - -
Pensijų ir kitų nustatytų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, įsipareigojimams - -
Kitoms ilgalaikėms išmokoms darbuotojams - -
Restruktūrizavimui - -
Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams - -
Suteiktiems įsipareigojimams (kreditavimo) ir garantijoms - -
Kiti atidėjiniai - -
Mokesčių įsipareigojimai16184
Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai16184
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai - -
Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus - -
Kiti įsipareigojimai1 4692 221
Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie laikomų parduoti - -
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ283 335355 974
Kapitalas32 45332 509
Apmokėtasis kapitalas32 45332 509
Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas - -
Akcijų priedai - -
Išleistos nuosavybės priemonės, išskyrus kapitalo priemones - -
Sudėtinių finansinių priemonių nuosavybės dalis - -
Kitos išleistos nuosavybės priemonės - -
Kita nuosavybė - -
Sukauptos kitos bendrosios pajamos - -
Straipsniai, kurie nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius - -
Materialusis turtas - -
Nematerialusis turtas - -
Aktuarinis pelnas arba (-) nuostoliai dėl nustatytų išmokų pensijų planų - -
Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti - -
Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis - -
Straipsniai, kurie gali būti pergrupuoti į pelną arba nuostolius - -
Grynųjų investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus apsidraudimas [veiksmingoji dalis] - -
Užsienio valiutos keitimo skirtumai - -
Apsidraudimo išvestinės finansinės priemonės. Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [veiksmingoji dalis] - -
Parduoti laikomas finansinis turtas - -
Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti - -
Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis - -
Nepaskirstytasis pelnas1 186384
Perkainojimo rezervai2 9463 339
Kiti rezervai-6 798-7 561
Rezervai arba sukaupti nuostoliai, susiję su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones - -
Kiti-6 798-7 561
(-) Supirktos nuosavos akcijos - -
Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai - -
(-) Tarpiniai dividendai - -
Mažumos dalys [nekontroliuojamos dalys] - -
Sukauptos kitos bendrosios pajamos - -
Kiti straipsniai - -
IŠ VISO NUOSAVYBĖS29 78728 671
IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ313 122384 645

[į viršų]