Kredito unijų balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Eur).
Nuo: Iki:
Skip Navigation Links.
Collapse Išskleisti/SuskleistiIšskleisti/Suskleisti
Collapse TURTAS (AKTYVAI)TURTAS (AKTYVAI)
Collapse 1. PINIGAI1. PINIGAI
1.1. Banknotai ir monetos
1.2. Kitos mokėjimo priemonės
Collapse 2. LĖŠOS BANKUOSE2. LĖŠOS BANKUOSE
Collapse 2.1. INDĖLIAI2.1. INDĖLIAI
2.1.1. Iki pareikalavimo
2.1.2. Terminuotieji
2. LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE
Collapse 1. LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE1. LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE
Collapse 1.1. INDĖLIAI1.1. INDĖLIAI
1.1.1. Iki pareikalavimo
1.1.2. Terminuotieji
1.2. Specialiosios lėšos
Collapse 1.2. PASKOLOS1.2. PASKOLOS
1.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)
1.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai)
Collapse 5. LĖŠOS KREDITO UNIJOSE5. LĖŠOS KREDITO UNIJOSE
Collapse 5.1. INDĖLIAI5.1. INDĖLIAI
5.1.1. Iki pareikalavimo
5.1.2. Terminuotieji
Collapse 5.2. PASKOLOS5.2. PASKOLOS
5.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)
5.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai)
Collapse 6. SUTEIKTOS PASKOLOS6. SUTEIKTOS PASKOLOS
Collapse 6.1. TRUMPALAIKĖS (iki 1 metų)6.1. TRUMPALAIKĖS (iki 1 metų)
Collapse 6.1.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS6.1.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS
6.1.1.1. Juridiniams asmenims
6.1.1.2. Fiziniams asmenims
Collapse 6.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS6.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS
6.1.2.1. Juridiniams asmenims
6.1.2.2. Fiziniams asmenims
6.1.2. Kredito unijų asociacijoms
Collapse 6.2. ILGALAIKĖS (daugiau kaip metai)6.2. ILGALAIKĖS (daugiau kaip metai)
Collapse 6.2.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS6.2.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS
6.2.1.1. Juridiniams asmenims
6.2.1.2. Fiziniams asmenims
Collapse 6.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS6.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS
6.2.2.1. Juridiniams asmenims
6.2.2.2. Fiziniams asmenims
6.2.2. Kredito unijų asociacijoms
7. DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI
Collapse 8. INVESTICIJOS Į  VERTYBINIUS POPIERIUS8. INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS
Collapse 8.1. Trumpalaikius (iki 1 metų)8.1. Trumpalaikius (iki 1 metų)
8.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
8.1.2. Lietuvos banko
8.1.2. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių
Collapse 8.2. Ilgalaikius (daugiau kaip metai)8.2. Ilgalaikius (daugiau kaip metai)
8.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
8.2.2. Lietuvos banko
8.2.2. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių
9. INVESTICIJOS Į CENTRINĖS KREDITO UNIJOS KAPITALĄ
Collapse 10. ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)10. ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)
10.1. Materialusis turtas
10.2. Nematerialusis turtas
11. UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS
12. KITAS TURTAS (AKTYVAI)
IŠ VISO
Collapse ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASYVAI)ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASYVAI)
Collapse 12. ĮSISKOLINIMAI BANKAMS12. ĮSISKOLINIMAI BANKAMS
12.1. Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų)
12.2. Ilgalaikės paskolos (daugiau kaip metai)
11. ĮSISKOLINIMAI UŽSIENIO BANKAMS
Collapse 15. ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI15. ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI
15.1. Paskolos likvidumui palaikyti
15.2. Kitos paskolos
Collapse 16. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOMS16. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOMS
Collapse 16.1. INDĖLIAI16.1. INDĖLIAI
16.1.1. Iki pareikalavimo
16.1.2. Terminuotieji
Collapse 16.2. PASKOLOS16.2. PASKOLOS
16.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)
16.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai)
17. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJŲ ASOCIACIJOMS
Collapse 18. INDĖLIAI18. INDĖLIAI
Collapse 18.1.  IKI PAREIKALAVIMO18.1. IKI PAREIKALAVIMO
Collapse 18.1.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ18.1.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ
18.1.1.1. Juridinių asmenų
18.1.1.2. Fizinių asmenų
Collapse 18.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ18.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ
18.1.2.1. Juridinių asmenų
18.1.2.2. Fizinių asmenų
18.1.2. Kredito unijų asociacijų
18.1.1. Kitų organizacijų
Collapse 18.2. TERMINUOTIEJI18.2. TERMINUOTIEJI
Collapse 18.2.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ18.2.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ
18.2.1.1. Juridinių asmenų
18.2.1.2. Fizinių asmenų
Collapse 18.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ18.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ
18.2.2.1. Juridinių asmenų
18.2.2.2. Fizinių asmenų
18.2.2. Kredito unijų asociacijų
18.2.1. Kitų organizacijų
19. INKASUOTIEJI VEKSELIAI
20. KITI ĮSISKOLINIMAI
Collapse 21. SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI21. SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI
21.1. Specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams
21.2. Kiti rezervai
22. SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS
Collapse 22. KREDITO UNIJOS KAPITALAS22. KREDITO UNIJOS KAPITALAS
22.1. Pajinis kapitalas
22.2. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas
22.2. Atsargos kapitalas
22.1. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
22.5. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
22.6. Kiti rezervai
22.7. Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
IŠ VISO

Diagramos tipas:   Rodyti reikšmes:   Aukštis:   Plotis: