Lietuvos bankas

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos riziką ribojantys reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

 1. Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, arba sutelktinio finansavimo platformos operatorius visą veiklos laikotarpį privalo atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 
  1. jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis negu Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio nuosavas kapitalas arba
  2. jis privalo turėti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 eurų sumos vienai finansuotojo pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 eurų sumos visoms finansuotojų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.
 2. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus, kurio teisinė forma yra akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė, nuosavas kapitalas, kurio sudėtis yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:
  1. 40 000 eurų;
  2. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.
 3. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, kiekvieniems finansiniams metams pasibaigus, privalo apskaičiuoti nuosavo kapitalo poreikį. Nuosavo kapitalo poreikis lygus 0,2 procento per sutelktinio finansavimo platformą finansuotų ir finansuotojams dar negrąžintų sumų dydžio.
 4. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius, turintis priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti kitas finansines paslaugas, išskyrus Įstatymo 7 straipsnio 4* dalyje nurodytą atvejį, jas teikia ir savo prievolių vykdymą užtikrina atitikdamas Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:
  1. 40 000 eurų;
  2. Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį;
  3. kapitalo reikalavimus, apskaičiuotus pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.
  *Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius veikia pagal Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo ar Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją ir savo prievolių vykdymą užtikrina atitikdamas Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei didesnė Įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktuose arba 2 ir 3 punktuose nurodytų dydžių suma.
 5. Priežiūros institucija nustato Įstatymo 7 straipsnyje nurodytų reikalavimų patvirtinimo dokumentų ir informacijos teikimo priežiūros institucijai tvarką.
 6. Įstatymo 7 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms arba investicinių paslaugų teikėjams, jeigu jie turi licencijas teikti tarpininkavimo sudarant konkrečius finansavimo sandorius paslaugas ir Įstatymo 7 straipsnyje nustatyti jų rizikos ribojimo reikalavimai vertinami pagal tokių finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kurie nustato ne mažesnius, negu nustatyta Įstatyme, reikalavimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03