Lietuvos bankas
2020-04-22
11

Lietuvos banko valdyba panaikino Bruc Bond, UAB (buvęs pavadinimas UAB „Moneta International“), turėtą mokėjimo įstaigos licenciją. Toks nutarimas priimtas dėl šios įstaigos veikloje nustatytų reikšmingų atitikties turimos licencijos reikalavimams ir šiurkščių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, taip pat dėl netinkamos klientų lėšų apsaugos ir neteisingos informacijos teikimo Lietuvos bankui priežiūrai skirtose ataskaitose. Įstaiga negali teikti mokėjimo paslaugų, nurodytų licencijoje, kuri dabar panaikinta, ir privalo grąžinti klientams pinigus.

„Pritaikėme griežčiausią poveikio priemonę, kokią savo sankcijų arsenale turi Lietuvos bankas, principingai reaguodami į šioje įstaigoje išaiškintus šiurkščius ir sistemingus teisės aktų pažeidimus. Dėl netvarkos įstaigoje jos teikiamos paslaugos viršijo jai išduotos licencijos ribas, buvo skylėta galimo pinigų plovimo stabdymo užkarda, trūko reikiamos klientų lėšų apsaugos. Šiuo nutarimu siunčiame aiškią žinią rinkai ir vartotojams, kad netinkama mokėjimo įstaigų veikla nebus toleruojama“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus Bruc Bond, UAB, veiksmų tyrimą, nustatyta, kad įstaiga laikė klientų lėšas ilgiau, negu tai leido įstaigos turima mokėjimo įstaigos licencija. Tuo naudodamas įstaiga leido elektroninius pinigus, nors tai daryti draudžiama neturint tam reikalingos licencijos, suteikiančios teisę leisti elektroninius pinigus.

Įstaiga taip pat pažeidė mokėjimo įstaigoms keliamus klientų lėšų apsaugos reikalavimus: ji ilgą laiką didžiąją dalį klientų lėšų saugojo kredito įstaigose, tačiau nebuvo numatyta, kaip užtikrinama mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsauga. Nustatyta, kad įstaigos lėšos nebuvo atskirtos nuo klientų lėšų, nors taip turi būti padaryta dėl lėšų saugumo.

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad įstaiga ilgiau nei metus priežiūrai skirtose ataskaitose Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie savo ir klientų lėšų likučius. Šis pažeidimas ne tik rodo įstaigos vidaus kontrolės ir rizikų valdymo trūkumus, bet ir kelia grėsmę, kad gali būti pažeisti įstaigos klientų esminiai interesai, nes Lietuvos bankas, negaudamas tikslių finansinių duomenų, neturi galimybės užtikrinti tinkamą įstaigos priežiūrą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus Bruc Bond, UAB, tikslinį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities inspektavimą, buvo nustatyti šiurkštūs ir sistemingi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinimu, kliento ir kliento atstovo tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu, darbuotojų tinkamu supažindinimu su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Inspektavimo metu taip pat buvo nustatyta, kad įstaigos taikomos kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemonės buvo formalios, neveiksmingos ir nepakankamos siekiant užtikrinti, kad laiku būtų pastebėtos įtartinos kliento operacijos ir (arba) veikla, įstaiga nevaldė rizikos, kad ja nėra ar nebus pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.

Įvertinusi visas aplinkybes, Lietuvos banko valdyba panaikino Bruc Bond, UAB mokėjimo įstaigos licenciją. Tai reiškia, kad bendrovė neturi teisės teikti mokėjimo paslaugų, išskyrus atvejus, kai būtina atsiskaityti su esamais klientais. Ji privalo viešai ir plačiai informuoti klientus apie panaikintą licenciją ir paskelbti, kaip grąžins lėšas klientams. Iki visiško atsiskaitymo bendrovė privalės nustatytu dažnumu informuoti Lietuvos banką apie lėšų grąžinimo klientams eigą.

Bruc Bond, UAB, mokėjimo įstaigos licencija galiojo nuo 2016 m. spalio 13 d.