Lietuvos bankas
2020-03-12
11

Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkų dalyvių dėmesį į Europos Centrinio Banko (ECB), Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) paskelbtas numatomas laikinąsias priemones ir rekomendacijas dėl koronaviruso (COVID–19) pandemijos poveikio finansų rinkoms.

Tam, kad bankai galėtų toliau finansuoti ekonomiką ir mažinti jai tenkantį neigiamą poveikį, susijusį su koronaviruso plitimu, ECB taikys bankams laikinąsias priemones, susijusias su kapitalo reikalavimais ir priežiūra.

Laikinosios priemonės

 • Leis bankams laikinai nebevykdyti antrojo ramsčio kapitalo rekomendacijos (P2G) ir likvidumo atsargos reikalavimų.
 • Suteiks galimybę bankams naudoti žemesnės kokybės kapitalo priemones antrojo ramsčio reikalavimų (P2R) rizikoms padengti.
 • Sieks užtikrinti, kad priežiūros priemonės būtų taikomos lanksčiai, atsižvelgiant į kiekvieno banko situaciją.

EBI dėl koronaviruso nusprendė nukelti šiemet numatytą bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje Europos Sąjungoje iki 2021 m. tam, kad bankai galėtų koncentruotis į tinkamą paslaugų teikimo savo klientams užtikrinimą, įskaitant skolinimą gyventojams ir verslui.

ECB atkreipė dėmesį, kad bankai ir toliau turės užtikrinti, jog jų prisiimamos rizikos būtų valdomos tinkamai, nemažinant riziką ribojančių standartų, tinkamai pripažįstant ir nurašant neveiksnių skolų pozicijas, toliau atsakingai planuojant kapitalo ir likvidumo poreikį.

EBI pažymi, kad kompetentingos institucijos prireikus turėtų visapusiškai pasinaudoti galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintu lankstumu.

EIOPA pratęsė 2020 m. „Mokumas II“ peržiūros holistinio poveikio vertinimo terminą dviem mėnesiams – iki 2020 m. birželio 1 d. Netrukus EIOPA paskelbs išsamią informaciją apie atidėtus papildomų ataskaitų ir informacijos teikimo reikalavimus. „Mokumas II“ sistema taip pat apima keletą priemonių, kurios gali būti pasitelktos siekiant sumažinti sektoriui kylančią riziką ir patiriamą poveikį. EIOPA ir nacionalinės kompetetingos institucijos yra pasirengusios prireikus šias priemones koordinuotai įgyvendinti, kad užtikrintų draudėjų saugumą ir finansinį stabilumą.

Rekomendacijos finansų rinkų dalyviams

 • Verslo veiklos tęstinumo planavimas – visi finansų rinkų dalyviai turėtų būti pasirengę vykdyti veiksmų nenumatytais atvejais planus tam, kad būtų užtikrintas verslo veiklos tęstinumas.
   
 • Informacijos atskleidimas rinkai – bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, turėtų nedelsdamos atskleisti bet kokią reikšmingą informaciją, susijusią su koronaviruso poveikiu jų veiklai pagal skaidrumo reikalavimus, vadovaudamosi Piktnaudžiavimo rinka reglamentu.
   
 • Finansinė atskaitomybė – bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, turėtų pateikti koronaviruso esamą ir galimą poveikį, įskaitant kokybinį ir kiekybinį vertinimus, verslo veiklai ir finansinei būklei 2019 metų finansinėse ataskaitose. Jei šios ataskaitos jau parengtos, jį atskleisti artimiausiose tarpinėse finansinėse ataskaitose.
 • „Mokumas II“ sistemoje tarp mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo poreikio, nustatančio mažiausią galimą kapitalo sumą, norint vykdyti draudimo veiklą, nustatyta galimybė imtis atitinkamo lygmens priežiūros priemonių. Tai suteikia lankstumo ekstremalių situacijų atvejais, įskaitant priemones, skirtas nukentėjusiųjų draudikų atitikties mokumo kapitalo reikalavimui užtikrinimo laikotarpiui pratęsti, pavyzdžiui, kaip tai numatyta direktyvos „Mokumas II“ 138 straipsnyje.

Fondų valdymas – fondų valdytojai turėtų užtikrinti rizikos valdymo reikalavimų, įskaitant pakankamo fondų likvidumo, laikymąsi ar pan. Draudimo bendrovės turėtų imtis priemonių, kad išlaikytų savo kapitalo poziciją, kartu užtikrindamos ir apdraustųjų apsaugą, laikydamosi apdairios dividendų ir kitų išlaidų, įskaitant kintamą atlygį, paskirstymo politikos.

Išsamiau apie rekomendacijas – ECB, EBA, ESMA ir EIOPA pranešimuose