Lietuvos bankas
  Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys Atnaujinama duomenų skelbimo
kalendoriuje
nurodytomis dienomis.

 

Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, kuriuos Lietuva taiko, pateikiama TVF interneto svetainėje (DSBB Home Page).

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmą kartą skelbiami duomenys yra išankstiniai.
Jeigu kitaip nenurodyta, dėl sezoniškumo įtakos duomenys netikslinami.
Dėl apvalinimo rodiklių elementų suma gali nesutapti su duomenimis „iš viso“.

Santrumpos:
BVP – bendrasis vidaus produktas,
DPSS – Duomenų platinimo specialieji standartai,
DSBB – Duomenų platinimo standartų elektroninis biuletenis (angl. Dissemination Standard Bulletin Board),
ECB – Europos Centrinis Bankas,
PFĮ – pinigų finansų įstaigos.

DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Matavimo vieneto apibūdinimas Duomenys Metaduomenys Papildoma informacija
naujausių duomenų laikotarpis naujausi duomenys ankstesnio laikotarpio duomenys
REALUSIS SEKTORIUS  
Nacionalinės sąskaitos DSBB Lietuvos statistikos departamentas
BVP to meto kainomis Mln. eurų 2018 - I ketv. 9 892,1 10 951,9
Gamybos metodu:  
Bendroji pridėtinė vertė Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 879,8 9 950,1
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė Mln. eurų 2018 - I ketv. 165,5 168,3
Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 2 268,1 2 278,9
Statyba Mln. eurų 2018 - I ketv. 484,1 734,4
Paslaugos Mln. eurų 2018 - I ketv. 5 962,2 6 768,5
Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 012,3 1 001,7
Išlaidų metodu:  
Asmeninio vartojimo išlaidos1 Mln. eurų 2018 - I ketv. 6 523,9 7 006,8
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 667,5 1 942,3
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 715,6 2 281,9
Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimas Mln. eurų 2018 - I ketv. −201,7 −733,2
Prekių ir paslaugų eksportas Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 597,7 9 342,9
Prekių ir paslaugų importas Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 411,0 8 889,0
BVP palyginamosiomis kainomis 2010 m. Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 452,2 9 330,1
Gamybos metodu:  
Bendroji pridėtinė vertė Mln. eurų 2018 - I ketv. 7 602,4 8 392,0
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė Mln. eurų 2018 - I ketv. 109,5 112,7
Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 2 030,3 2 046,7
Statyba Mln. eurų 2018 - I ketv. 390,3 611,2
Paslaugos Mln. eurų 2018 - I ketv. 5 113,5 5 627,4
Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams Mln. eurų 2018 - I ketv. 849,8 938,1
Išlaidų metodu:  
Asmeninio vartojimo išlaidos1 Mln. eurų 2018 - I ketv. 5 725,9 6 194,1
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 562,1 1 413,9
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 540,5 2 038,4
Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 98,9 96,2
Prekių ir paslaugų eksportas Mln. eurų 2018 - I ketv. 7 831,7 8 599,6
Prekių ir paslaugų importas Mln. eurų 2018 - I ketv. 7 965,0 8 553,1
Parduotos pramonės produkcijos indeksas (kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba) Indeksas, 2015=100 2018 - 05 120,5 101,2 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Ekonominių vertinimų rodiklis Pasitikėjimo rodiklių svertinis vidurkis 2018 - 06 10 9
Pramonės pasitikėjimo rodiklis Procentais2 2018 - 06 3 0
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis Procentais2 2018 - 06 −5 −3
Statybos pasitikėjimo rodiklis Procentais2 2018 - 06 −4 −4
Prekybos pasitikėjimo rodiklis Procentais2 2018 - 06 11 11
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis Procentais2 2018 - 06 32 30
Gyventojų užimtumas Tūkst. žmonių 2018 - I ketv. 1 347,1 1 352,3 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Nedarbo lygis Bedarbių ir darbo jėgos santykis, procentais 2018 - I ketv. 7,2 6,7 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 1 dirbančiojo mėnesio bruto darbo užmokestis, eurais 2018 - I ketv. 895,2 884,8 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas Indeksas, praėjusių metų gruodis=100 2018 - 06 101,5 101,6 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų (gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų) indeksas Indeksas, praėjusių metų gruodis=100 2018 - 06 103,9 103,4 DSBB Lietuvos statistikos departamentas
FISKALINIS SEKTORIUS  
Valdžios sektorius DSBB Finansų ministerija
Pajamos Mln. eurų 2018 - I ketv. 3 274,0 3 689,1
Mokesčiai Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 663,5 1 856,2
Socialinės įmokos Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 334,9 1 358,8
Dotacijos Mln. eurų 2018 - I ketv. 76,6 162,2
Kitos pajamos Mln. eurų 2018 - I ketv. 199,0 311,9
Išlaidos Mln. eurų 2018 - I ketv. 3 545,4 3 743,0
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 012,2 1 012,5
Prekių ir paslaugų naudojimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 356,3 633,9
Pagrindinio kapitalo vartojimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 290,6 290,4
Palūkanos Mln. eurų 2018 - I ketv. 120,8 133,6
Subsidijos Mln. eurų 2018 - I ketv. 15,6 30,7
Dotacijos Mln. eurų 2018 - I ketv. 107,7 74,4
Socialinės išmokos Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 520,2 1 359,0
Kitos išlaidos Mln. eurų 2018 - I ketv. 122,0 208,5
Grynasis veiklos balansas Mln. eurų 2018 - I ketv. −271,4 −53,9
Grynasis nefinansinio turto pasikeitimas Mln. eurų 2018 - I ketv. −223,6 314,9
Grynasis skolinimas (+)/skolinimasis (-) Mln. eurų 2018 - I ketv. −47,8 −368,8
Finansavimas Mln. eurų 2018 - I ketv. 47,8 368,8
Grynasis finansinio turto pasikeitimas Mln. eurų 2018 - I ketv. −1 137,4 −74,1
Vidaus Mln. eurų 2018 - I ketv. −800,2 −604,3
Užsienio Mln. eurų 2018 - I ketv. −337,2 530,2
Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimas Mln. eurų 2018 - I ketv. −1 089,6 294,7
Vidaus Mln. eurų 2018 - I ketv. 4,4 −346,4
Užsienio Mln. eurų 2018 - I ketv. −1 094,0 641,1
Centrinė valdžia DSBB Finansų ministerija
Pajamos Mln. eurų 2018 - 05 1 147,3 1 023,3
Mokesčiai Mln. eurų 2018 - 05 414,9 468,6
Socialinės įmokos Mln. eurų 2018 - 05 496,3 474,8
Dotacijos Mln. eurų 2018 - 05 46,6 34,8
Kitos pajamos Mln. eurų 2018 - 05 189,5 45,1
Išlaidos Mln. eurų 2018 - 05 1 018,5 958,9
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Mln. eurų 2018 - 05 151,0 140,0
Prekių ir paslaugų naudojimas Mln. eurų 2018 - 05 79,6 76,3
Palūkanos Mln. eurų 2018 - 05 44,1 18,1
Subsidijos Mln. eurų 2018 - 05 5,6 4,2
Dotacijos Mln. eurų 2018 - 05 141,3 121,0
Socialinės išmokos Mln. eurų 2018 - 05 568,1 561,9
Kitos išlaidos Mln. eurų 2018 - 05 28,8 37,4
Grynasis veiklos balansas Mln. eurų 2018 - 05 128,8 64,4
Nefinansinio turto sandoriai Mln. eurų 2018 - 05 49,5 21,5
Perteklius (+)/deficitas (-) Mln. eurų 2018 - 05 79,3 42,9
Finansavimas Mln. eurų 2018 - 05 −79,3 −42,9
Grynasis finansinio turto pasikeitimas Mln. eurų 2018 - 05 −21,8 −37,1
Vidaus Mln. eurų 2018 - 05 17,2 0,6
Užsienio Mln. eurų 2018 - 05 −39,0 −37,7
Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimas Mln. eurų 2018 - 05 −137,4 −74,6
Vidaus Mln. eurų 2018 - 05 −119,8 184,6
Užsienio Mln. eurų 2018 - 05 −17,6 −259,2
Grynasis sąskaitų likučių pasikeitimas Mln. eurų 2018 - 05 −36,3 5,4
Centrinės valdžios skola DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Centrinės valdžios skola Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 14 672,7 14 811,4
Vidaus skola Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 3 674,6 3 805,8
Pagal pradinę trukmę  
Ilgalaikė Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 3 580,1 3 713,7
Trumpalaikė Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 94,5 92,0
Pagal kreditorius  
Ne finansų bendrovėms Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 34,7 35,5
Finansų bendrovėms Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 3 364,3 3 488,1
Kitiems kreditoriams Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 275,6 282,2
Skola užsieniui Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 10 998,1 11 005,7
Pagal pradinę trukmę  
Ilgalaikė Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 10 986,1 10 993,7
Trumpalaikė Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 12,0 12,0
Pagal kreditorius  
Tarptautinėms organizacijoms Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 1 706,5 1 707,3
Valdžios sektoriui Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 0,0 0,0
Kitiems kreditoriams Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 9 291,6 9 298,4
Valstybės garantijos Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 377,9 377,9
FINANSŲ SEKTORIUS  
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius3 DSBB Lietuvos bankas
Indėlis į euro zonos P3 Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 25 296,6 25 079,1
Indėlis į euro zonos P2 Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 25 299,1 25 081,5
Indėlis į euro zonos P1 Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 21 677,9 21 441,5
Indėlis į euro zonos kredito atitiktinį (Vidaus kreditas) Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 32 012,7 31 598,7
Kreditas euro zonos valdžios sektoriui Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 3 186,5 3 319,8
Kreditas kitiems euro zonos rezidentams Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 28 826,2 28 278,9
Grynasis euro zonos išorės turtas Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 05 3 271,1 3 188,3
Lietuvos banko balansas3 DSBB Lietuvos bankas
Grynieji pinigai apyvartoje Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 6 476,6 6 418,7
Euro zonos rezidentų PFĮ indėliai Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 9 857,8 10 081,1
Kreditas euro zonos valdžios sektoriui Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 1 654,3 1 561,2
Kreditas kitiems euro zonos rezidentams Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 9 814,5 9 739,8
Grynasis euro zonos išorės turtas Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 7 776,2 6 969,4
Palūkanų normos DSBB
Pagrindinės ECB palūkanų normos ECB
Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje Lietuvos bankas
PFĮ indėlių naujų susitarimų palūkanų normos Lietuvos bankas
PFĮ paskolų naujų susitarimų palūkanų normos Lietuvos bankas
Vyriausybės vertybinių popierių (iždo vekselių ir valstybės obligacijų) pelningumas Lietuvos bankas
Finansinio stabilumo rodikliai FSI Tarptautinis valiutos fondas
Akcijų kainų indeksai (kasdieniniai duomenys) DSBB Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius
IŠORĖS SEKTORIUS  
Mokėjimų balansas DSBB Lietuvos bankas
Einamosios sąskaitos balansas Mln. eurų 2018 - I ketv. −208,01 646,83
Prekių ir paslaugų eksportas Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 396,66 9 324,33
Prekių ir paslaugų importas Mln. eurų 2018 - I ketv. 8 330,60 8 888,99
Pirminės pajamos Mln. eurų 2018 - I ketv. −469,86 −75,36
Antrinės pajamos Mln. eurų 2018 - I ketv. 195,79 286,85
Kapitalo sąskaitos balansas Mln. eurų 2018 - I ketv. 64,28 226,40
Finansinės sąskaitos balansas Mln. eurų 2018 - I ketv. −231,26 1 218,59
Tiesioginės investicijos Mln. eurų 2018 - I ketv. −55,59 −23,43
Portfelinės investicijos Mln. eurų 2018 - I ketv. 1 188,36 110,01
Išvestinės finansinės priemonės Mln. eurų 2018 - I ketv. −4,12 2,56
Kitos investicijos Mln. eurų 2018 - I ketv. −1 853,64 −838,21
Oficialiosios tarptautinės atsargos Mln. eurų 2018 - I ketv. 493,73 1 967,66
Grynosios klaidos ir praleidimai Mln. eurų 2018 - I ketv. −87,53 345,36
Oficialiosios tarptautinės atsargos Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 4 561,7 4 245,2 DSBB Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mln. eurų, mėnesio pabaigoje 2018 - 06 4 561,7 4 245,2 DSBB Lietuvos bankas
Užsienio prekyba DSBB Lietuvos statistikos departamentas
Iš viso eksporto (f.o.b. kainomis) Mln. eurų 2018 - 05 2 323,8 2 074,7
Iš viso importo (c.i.f. kainomis) Mln. eurų 2018 - 05 2 684,8 2 340,1
Prekybos balansas Mln. eurų 2018 - 05 −361,0 −265,4
Tarptautinių investicijų balansas DSBB Lietuvos bankas
Tarptautinių investicijų balansas Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. −14 877,49 −14 862,80
Užsienio turtas Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 34 348,78 33 988,04
Tiesioginės investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 5 579,38 5 226,51
Portfelinės investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 13 632,66 13 420,73
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 3 511,70 3 523,27
Skolos vertybiniai popieriai Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 10 120,96 9 897,46
Išvestinės finansinės priemonės Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 48,14 122,92
Kitos investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 10 944,27 11 506,54
Oficialiosios tarptautinės atsargos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 4 144,33 3 711,34
Įsipareigojimai Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 49 226,27 48 850,84
Tiesioginės investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 17 429,18 17 036,28
Portfelinės investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 11 184,92 12 457,80
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 474,21 408,47
Skolos vertybiniai popieriai Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 10 710,71 12 049,33
Išvestinės finansinės priemonės Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 43,28 75,37
Kitos investicijos Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 20 568,89 19 281,39
Bendroji šalies skola užsieniui DSBB Lietuvos bankas
Bendroji skola užsieniui Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje 2018 - I ketv. 34 838,30 34 822,66
Valiutų santykiai (kasdieniniai duomenys) DSBB ECB
GYVENTOJŲ SKAIČIUS Tūkst. žmonių, metų pabaigoje 2017 2 810,1 2 847,9 DSBB Lietuvos statistikos departamentas