Lietuvos bankas
1934-06-11

Lietuvos banko 1934 m. apyskaita

2.9

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.