Lietuvos bankas
1928-06-11

Lietuvos banko 1928 m. apyskaita

3

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.