Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Straipsnių serija „Analizė ir tyrimai“

Analize ir tyrimai.jpg

Analizės ir tyrimų serijos straipsniuose pateikiama Lietuvos banko specialistų renkamų ir sisteminamų duomenų analizė ir tyrimai.

Nr. 12
2021-12-28

Dėl rizikos mažinimo (angl. de-risking) politikos taikymo ir galimos įtakos finansinei atskirčiai

 • Santrauka

  Analizėje pateikiami rezultatai dėl Lietuvos banko atliktos dokumentinės analizės, kurios tikslas buvo įvertinti, ar Lietuvos banko prižiūrimų mokėjimo paslaugų teikėjų sugriežtintos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės ir rizikos mažinimo (angl. de-risking) politikos taikymas nemažina mokėjimo paslaugų prieinamumo teisėtai veikiančioms atskiroms vartotojų grupėms.  

Nr. 11
2021-12-15

Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo galimybių tyrimas

 • Santrauka

  Jungtiniu Lietuvos banko ir Konkurencijos tarybos tyrimu siekta įvertinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) 2018–2019 m. turėtas prieigos prie finansavimo šaltinių Lietuvoje galimybes, išsiaiškinti jas ribojančius veiksnius ir, priklausomai nuo rezultatų ir išvadų, pasiūlyti priemones ar kryptis, kaip būtų galima prisidėti prie kredito prieinamumo SVV įmonėms didinimo.

  Atlikta analizė rėmėsi Lietuvos ir Europos bei tarptautinių institucijų renkamais duomenimis ir apžvalgomis, specialiai atliktomis tikslinėmis SVV įmonių ir finansų įstaigų apklausomis, pokalbiais su rinkos dalyviais ir institucijomis, taip pat šio tyrimo tikslais atliktais kiekybiniais vertinimais, juose naudojant įmonių lygio ir paskolos lygio mikroduomenis.

  Tyrimu identifikuoti trumpalaikiai veiksniai, lėmę SVV įmonių finansavimo pokyčius 2018–2019 m., bei ilgalaikiai finansavimo galimybes ribojantys trukdžiai. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pasiūlytos rekomendacijos, kurių įgyvendinimas galėtų prisidėti prie SVV finansavimo galimybių didinimo.

Nr. 10
2021-03-31

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų duomenų teikimo optimizavimo, taikant sąskaitos informacijos paslaugą, galimybių studija

 • Santrauka

  Pagrindinis šios galimybių studijos tikslas – išanalizuoti galimybę naudojantis SIP paslauga įgyvendinti priežiūrai skirtų duomenų valdymo optimizavimą, stebint, kaip EPĮ ir MĮ laikosi klientų lėšų apsaugos reikalavimų.
  Rengiant studiją buvo skirtas dėmesys esamo ir dabar FRPT MRPS taikomo klientų lėšų apsaugos priežiūros proceso analizei, aprašyta SIP paslauga SIP teikėjo požiūriu, atlikta kredito įstaigų ir SIPT apklausa, įvertintos teisinės bei IT galimybės, pateiktos išvados. 
  Šioje galimybių studijoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos dėl Lietuvos banko tolesnių veiksmų siekiant, kad tiek Lietuvos bankas, tiek FRD būtų tinkamai pasirengę pritaikyti SIP paslaugą taip, kad būtų gaunami, apdorojami ir analizuojami priežiūrai reikalingi duomenys.

Nr. 9
2021-02-11

Finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų apžvalga

 • Santrauka

  Apžvalgoje pateikiamos pagrindinės įžvalgos dėl finansų rinkos dalyvių atliekamų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų. Apžvalga pagrįsta išvadomis, gautomis Lietuvos bankui vykdant finansų rinkos dalyvių priežiūrą, bei 20 finansų rinkos dalyvių (bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų) rizikos vertinimų analize, taip pat pateikiama analizės metu pastebėtos gerosios praktikos ir atvejų, kuriais rizikos vertinimas turėtų būti tobulintinas, pavyzdžių.